Input:

R 5/1957 (tr.); Garance

č. 5/1957 Sb. rozh. tr.
Ak páchateľ poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok verejnému činiteľovi v súvislosti s rozhodovaním vo veciach všeobecného záujmu alebo s výkonojn takého rozhodnutia iba preto, aby verejný činiteľ konaný rámci svojich povinností (napr. aby vec prednostne vybavil) bez toho, žeby tohto súčasne naviedol, aby porušil svoje povinnosti, ide len o trestný čin podplácania podľa § 182 ods. 1, 2 tr. zák. Ak ale páchateľ poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok verejnému činiteľovi preto, aby tento na neoprávnený prospech páchateľa obstaral verejnú vec spôsobom odporujúcim zákonu alebo abyqprekročil medze svojej právomoci alebo nesplnil svoju povinnosť, ide o jednočinný súbeh trestného činu podplácania podľa § 182 ods. 1, 2 tr. zák. a návodu (popr. pokusu návodu) k porušeniu povinnosti verejného činiteľa podľa § 7 ods. 1, § 175 tr. zák. (popr. § 5 ods. 1, § 7 ods. 1, § 175 tr. zák.).
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 5. októbra 1956, 2 Tz 186/56.)
Obvinený, ktorý býva v súsedstve Pôdohospodárskeho stavebného závodu n. p., odcudzil postupne z majetku tohto závodu s pomocou ďalších neznámych osôb väčšie množstvo stavebného materiálu (dosky, hranoly, guľatinu, vodovodné rúry a betonárske železo), z ktorého časť predal ďalšej osobe za predražené ceny. Keď jeho činnosť bola vyzradená a do bytu obvineného sa dostavila hliadka verejnej bezpečnosti, aby na mieste prípad vyšetrila, snažil sa obvinený členovi VB úplatok 1100 Kčs ponúknuť za tým účelom, aby od vyšetrovania a od domovej prehliadky upustil a aby odcudzené veci obvinenému ponechal, čo uvedený orgán však odmietol urobiť.
Ľudový súd v Michalovciach uznal obvineného vinným trestnými činmi rozkrádania národného majetku podľa § 245 ods. 1 písm. a) tr. zák., podplácania podľa § 182 ods. 1, 2 tr. zák. a priestupkom čierneho obchodu podľa § 87 ods. 1 písm. a) tr. zák. spr.
Krajský súd v Prešove zamietol odvolania okresného prokurátora a dcery obvineného.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom zrušil rozsudok krajského súdu a tomuto súdu uložil, aby vo veci znova konal a rozhodol. Pokiaľ ide o trestný čin podplácania podľa § 182 ods. 1, 2 tr. zák. Najvyšší súd uviedol
v odôvodnení:
Konanie obvineného, ktorým tento ponúkol členovi VB úplatok za tým účelom, aby člen VB upustil od domovej prehliadky a aby potom obvinený nemal vyšetrovanie, kvalifikovali nižšie súdy ako podplácanie podľa § 182 ods. 1, 2 tr. zák.
Toto konanie obvineného však súčasne zakladá ďalší trestný čin, a to pokus