Input:

R 42/1965 (tr.); Amnestie Garance

č. 42/1965 Sb. rozh. tr.
K výkladu pojmu "obdobné trestné činy podle zákonů dříve platných" ve smyslu čl. VII. odst. 1 amnestie presidenta republiky ze dne 9. května 1965.
(Usnesení krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. 5. 1965 sp. zn. 1 To 171/65.)
Okresní soud v Jičíně rozhodl usnesením z 11. 5. 1965 sp. zn. 1 T 28/60 v trestní věci ods. A., který byl odsouzen pravomocně pro trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. c) tr. zák. z roku 1950, že se odsouzenému podle článku I odst. 5 amnestie z 9. 5. 1965 promíjí zbytek trestu odnětí svobody v trvání 9 měsíců a 15 dní pod podmínkou, že se do tří let ode dne rozhodnutí presidenta republiky o amnestii nedopustí úmyslného trestného činu.
Stížnost okresního prokurátora proti tomuto usnesení okresního soudu krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 13. 5. 1965 sp. zn. 1 To 171/65 zamítl.
Z odůvodnění:
Napadeným usnesením okresního soudu bylo vysloveno, že odsouzený A., který byl odsouzen rozsudkem býv. lidového soudu v N. P. ze dne 29. 12. 1958 sp. zn. T 57/58 pro § 245 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. c) tr. zák. z roku 1950 k trestu 4 a půl roku odnětí svobody, je účasten rozhodnutí presidenta republiky ze dne 9. 5. 1965 o amnestii a podle čl. I odst. 5 cit. rozhodnutí byl odsouzenému prominut zbytek trestu odnětí svobody v délce 9 měsíců a 15 dnů s omezením daným ustanovením čl. II citované amnestie.
Proti uvedenému usnesení podal okresní prokurátor v Jičíně stížnost, v níž namítl, že napadené usnesení odporuje článku VII. odst. 1 cit. amnestie, podle něhož se amnestie nevztahuje na trestné činy rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 2, 3, 4 tr. zák. a obdobné trestné činy podle zákonů dříve platných. Proto ve stížnosti navrhl, aby krajský soud napadené usnesení zrušil.
Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí i stav předchozího řízení a dospěl k závěru, že stížnost není důvodná. Článek VII. odst. 1 amnestie z 9. 5. 1965 vypočítává taxativně trestné činy, na které se nevztahuje ustanovení čl. I. a III. citované amnestie, uvádí mimo jiné i trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 2, 3, 4 tr. zák. a v závěru uvádí, že citované ustanovení amnestie nelze použít u trestných činů podle zákonů dříve platných, obdobných trestným činům, vypočítaných v čl. VII. odst. 1 amnestie.
Jde tedy o posouzení otázky, zda trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. c)