Input:

R 36/1966 (tr.); Podílnictví Garance

č. 36/1966 Sb. rozh. tr.
K spáchání trestného činu podílnictví (§§ 134, 251 tr. zák.) může dojít jen tehdy, je-li trestný čin, jímž byla věc odňata vlastníku, dokonán, přičemž pachatelem trestného činu podílnictví nemůže být pachatel trestného činu, jímž byla věc vlastníku odňata, ani návodce k tomuto trestnému činu.
(Rozsudek Nejvyššího soudu z 19. 4. 1966 - 3 Tz 33/66.)
Rozsudkem okresního soudu v Sokolově ze dne 26. srpna 1965 sp. zn. 3 T 154/65 byl obviněný uznán vinným trestnými činy rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a) tr. zák. a podílnictví ke škodě majetku v socialistickém vlastnictví podle § 134 odst. 1 písm. a) tr. zák., kterých se dopustil tím, že:
1. od měsíce května 1963 do 26. 4. 1965 postupně odcizoval svému zaměstnavateli, nár. podniku, součástky k hudebním nástrojům, a to transportní pouzdro na klarinet, držáky s kloubem - 4 kusy, červený a modrý plyš v množství 14 m, 1,5 kg plstě, 2,5 kilogramu umělé hmoty - fatroidu žlutého a bílého, 2,10 brokátu, vše v ceně 734,15 Kčs.
2. někdy koncem roku 1963 přijal od mistra výroby v témže závodě klarinet s pouzdrem v ceně 1030,- Kčs, ačkoliv věděl, že jde o nástroj, odcizený mistrem K v nár. podniku.
Tento rozsudek, který nebyl napaden odvoláním, nabyl právní moci dne 8. 9. 1965.
Ke stížnosti pro porušení zákona, podané generálním prokurátorem, vyslovil Nejvyšší soud, že rozsudkem okresního soudu byl porušen zákon v ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř.
Z odůvodnění:
Správná jsou pouze skutková zjištění a právní závěry na základě nich učiněné, o něž se opírá výrok o trestném činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a) tr. zák. V ostatních směrech je však rozsudek vadný.
Především nutno poukázat na to, že vedle jiného je u trestného činu podílnictví ke škodě na majetku v socialistickém vlastnictví podle § 134 tr. zák. nezbytné, aby v každém případě byl trestný čin, kterým byla věc získána, dokonán, tudíž musí jít o činnost po spáchání trestného činu jinou osobou, přičemž pachatelem trestného činu podílnictví nemůže být nejen pachatel trestného činu, kterým byla věc získána, ale ani návodce k němu.
V souzeném případě, pokud jde o trestný čin podílnictví ke škodě majetku v socialistickém vlastnictví podle § 134 odst. 1 písm. a) tr. zák. však obviněný v přípravném řízení vypověděl, že klarinet, o kterém věděl, že jde o majetek z podstaty podniku, mu dal mistr K na jeho žádost a že věděl, že K mu žádný klarinet nemůže darovat, domníval se však, že když mu K dá nějaký starý klarinet, nic se nemůže