Input:

R 36/1965; Řízení před soudem. Způsobilost k právním úkonům Garance

č. 36/1965 Sb. rozh.
Je dáno uvážení soudu, zda zvolí či nezvolí postup podle § 186 odst. 2 o. s. ř., tj. že uloží navrhovateli, pokud jím není státní orgán nebo zdravotnické zařízení, aby do přiměřené lhůty předložil lékařské vysvědčení o duševním stavu vyšetřovaného s tím, že soud řízení zastaví, nebude-li vysvědčení předloženo.
Soud nebude požadovat předložení lékařského vysvědčení tam, kde by se zdál podle okolností případu takový požadavek zbytečným, nebo když by jiné okolnosti nasvědčovaly tomu, že je v obecném zájmu, aby řízení bylo provedeno (kde by např. mohlo dojít k ohrožení života či zdraví jiných osob).
(Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 8. prosince 1964, 6 Co 651/64.)
Obvodní soud pro Prahu 4 uložil navrhovateli, který podal návrh, aby jeho manželka byla zbavena způsobilosti k právním úkonům, aby předložil lékařské potvrzení o duševní chorobě manželky. Navrhovatel této výzvě nevyhověl a soud proto řízení zastavil.
Městský soud v Praze rozhodnutí soudu prvého stupně potvrdil.
Z odůvodnění:
Podle § 186 odst. 2 o. s. ř., kterého se soud prvého stupně správně dovolal, může soud uložit navrhovateli (není-li navrhovatelem státní orgán nebo zdravotnické zařízení), aby do přiměřené lhůty předložil lékařské vysvědčení o duševním stavu vyšetřovaného s tím, že není-li vysvědčení předloženo, soud řízení zastaví.
Soud prvého stupně tedy správně postupoval, když řízení zastavil, jestliže navrhovatel vysvědčení, které mu bylo uloženo předložit, soudu ve lhůtě nepředložil.
Soud ovšem postup uvedený v § 186 odst. 2 o. s. ř. zvolit může,