Input:

R 36/1964; Pracovní úraz Garance

č. 36/1964 Sb. rozh.
Úraz na automobilových pretekách, ktorý utrpel člen automotoklubu Sväzarmu, je úrazom pracovným podľa zák. č. 150/1961 Zb. len za predpokladu, že preteky boli predom organizované, označené a prevádzané ako príprava k obrane republiky.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 28. januára 1963, 2 Cz 1/64).
Okresný súd Bratislava-mesto vyslovil povinnosť druhožalovaného Sväzu pre spoluprácu s armádou, zaplatiť žalobcovi čiastku 20 126,49 Kčs s prísl. Toto svoje rozhodnutie odôvodnil súd tým, že žalobca bol ako člen reprezentačného družstva Západoslovenského kraja vyslaný na preteky na Plochej dráhe, ktoré sa konali v Brne 1. júna 1961; pri týchto pretekách utrpel vážny úraz. Opierajúc sa o znalecké posudky dospel súd k záveru, že žalobný nárok je dôvodný proti druhožalovanému čiastkou 20 126,49 Kčs.
Krajský súd v Bratislave zmenil rozsudok súdu prvého stupňa tak, že vyslovil povinnosť druhožalovaného na zaplatenie čiastky 14 126,49 Kčs. Krajský súd dospel k záveru, že nárok žalobcu treba považovať za opodstatnený podľa zák. č. 150/1961 Zb. Podľa § 24, ods. 3 vyhl. č. 7/1962 Zb. treba účasť žalobcu na pretekách na plochej dráhe považovať za účasť na prípravu k obrane Čs. republiky v zmysle cit. ustanovenia, pričom so zreteľom na ustanovenie § 18 zák. č. 40/1961 Zb. o obrane ČSSR, treba pojem "príprava k obrane" chápať v širšom rozsahu.
Na základe jazdeckého preukazu krajský súd zistil, že žalobca v dobe úrazu bol členom automotoklubu Sväzarmu, a ako taký bol vyslaný na preteky. Išlo teda o činnosť organizovanú druhožalovaným, a pretože účel týchto pretekov nebol v príslušných propozíciach bližšie určený, treba vychádzať zo všeobecných ustanovení organizačného poriadku Sväzarmu, ktoré určujú celkový účel činnosti Sväzarmu, totiž pripravovať najširšie masy obyvateľstva na obranu socialistickej vlasti a na aktívnu účasť pri budovaní vyspelej socialistickej spoločnosti.
Ináč krajský súd z hľadiska hore prisúdeného nároku zmenil rozsudok súdu prvého stupňa v tom, že odpočítal čiastku, ktorá bola žalobcovi vyplatená prvožalovanou Štátnou poisťovňou.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu, že rozsudkom krajského súdu došlo k porušeniu zákona.
Odôvodnenie:
Krajský súd postupoval správne, ak si predovšetkým položil otázku, či tu ide o pracovný úraz v zmysle zák. č. 150/1961 Zb. Podľa tohto zákona, resp. vyhl. č. 7/1962 Zb., ktorá je jeho vykonaním, (§ 24 ods.3), majú nárok