Input:

č. 34/1964 Sb. rozh. tr., Garance

č. 34/1964 Sb. rozh. tr.
Jednání vedoucího prodejny, kterým se snaží zakrýt manko na prodejně, za něž odpovídá a které nezpůsobil trestným činem, tím, že na podkladě falešných reklamačních listů se dožaduje u nadřízených složek vystavení dobropisů na zboží, které však na prodejnu bylo řádně dodáno, je nutno považovat za "nekalé jednání", směřující k tomu, aby nemusel podniku uhradit škodu, která na prodejně vznikla a kterou je povinen uhradit. V takovémto případě jde o jednání, které je nutno podřadit pod § 8 odst. 1, § 136 odst. 1 písm. b) tr. zák. a nikoliv pod ustanovení § 8 odst. 1, § 132 odst. 1 písm. c) tr. zák.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. dubna 1964 - 6 Tz 8/64)
Okresní soud v Hodoníně rozsudkem ze dne 27. 11. 1962 sp. zn. 2 T 85/62 uznal obžalovaného, vedoucího prodejny Domácí potřeby n. p., vinným pokusem trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 8 odst. 1 a § 132 odst. 1 písm. c) tr. zák. a uložil mu podmíněný trest odnětí svobody v trvání 8 měsíců.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona zrušil tento rozsudek v celém rozsahu a okresnímu soudu v Hodoníně přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Pravomocným rozsudkem okresního soudu v Hodoníně ze dne 27. 11. 1962, sp. zn. 2 T 85/62 byl obžalovaný uznán vinným pokusem trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 8 odst. 1, § 132 odst. 1 písm. c) tr. zák., protože v červenci 1962 jako vedoucí prodejny Domácích potřeb ve snaze neoprávněně snížit manko ve výši 8361 Kčs, zjištěné na prodejně kontrolní inventurou, fingoval tři reklamační listy na zboží v celkové hodnotě 3565 Kčs, ačkoliv věděl, že reklamované zboží bylo řádně dodáno. Za to byl odsouze nk trestu odnětí svobody v trvání 8 měsíců, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu dvou let.
Proti tomuto rozsudku podal předseda Nejvyššího soudu stížnost pro porušení zákona s odůvodněním že tímto rozsudkem byl porušen zákon v ustanovení § 8 odst. 1, § 132 odst. 1 písm. c), § 8 odst. 1, § 136 odst. 1 písm. c) tr. zák., ježto okresní soud uznal obžalovaného vinným pokusem trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 8 odst. 1, § 132 odst. 1 písm. c) tr. zák., ačkoliv zjištěné jednání obžalovaného zakládá nedokonaný trestný čin poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle § 8 odst. 1, § 136 odst. 1 písm. b) tr. zák.
Skutková zjištění, z nichž vycházel okresní soud, jsou správná. Pokud jde o bližší okolnosti případu, vyplývá z odůvodnění rozsudku a z důkazů provedených při hlavním líčení toto:
V prodejně Domácích potřeb, jejímž vedoucím byl obžalovaný, bylo při inventuře a při následné kontrolní inventuře dne 22. 6. 1992 zjištěno manko ve výši 8361 Kčs. Obžalovaný správnost zjištěného manka, jehož příčiny nemohl vysvětlit, uznal a jako zaměstnanec s hmotnou zodpovědností se spolu s dalšími dvěma spoluzaměstnanci zavázal manko uhradit. Později vystavil tři reklamační listiny na zboží v hodnotě 3365 Kčs, které opatřil zpětným datem a v nichž bylo tvrzeno, že reklamované zboží nebylo prodejně dodáno, resp. že bylo prodejnou vráceno jako poškozené. Na podkladě těchto reklamačních listů požadoval pak na závodu