Input:

R 32/1970; Dědictví. Právní úkony Garance

č. 32/1970 Sb. rozh.
Hodnota nehnuteľnej veci, k platnému prevodu ktorej nedošlo ešte v dobe života poručiteľky, sa zahrnie do súpisu aktív dedičstva bez ohľadu na to, že trvá viazanosť z platne uzavretého záväzku smerujúceho k vzniku zmluvy o prevode tejto nehnuteľnej veci.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 26. 8. 1969, 4 Cz 60/69.)
Poručiteľka A. M. zomrela dňa 24. 9. 1967 bez zanechania závetu; ako dedič zo zákona prichádzal do úvahy len jej manžel J. M., ktorý dedičstvo neodmietol.
V konaní o dedičstve uvádzal dedič J. M., že jediným majetkom poručiteľky bola ideálna polovina rodinného domu č. 182 s dvorom (o celkovej výmere 291 m2) v B.; tento jej nehnuteľný majetok bol síce predaný (zároveň aj spolupredávajúcim J. M.) kúpnou zmluvou uzavretou v septembri 1967 s kupujúcim ing. O. V., avšak táto zmluva o prevode nehnuteľnosti nebola dosiaľ štátnym notárstvom registrovaná. Ohľadne pasív dedičstva uvádzal dedič J. M., že ich tvoria trovy na úhradu pohrebu v sume 1700,- Kčs a suma 20 000,- Kčs z dôvodu povinnosti na úhradu polovice pohľadávky ing. O. V. voči poručiteľke a dedičovi J. M., vznikle v dôsledku vyplatenia časti kúpnej ceny za predaj uvedeného nehnuteľného majetku predom pred vznikom zmluvy; podľa dediča J. M. bola táto prevzatá suma už spotrebovaná.
Štátne notárstvo Bratislava-mesto vykonalo dôkaz výsluchom svedka ing. O. V., ktorý vypovedal, že kúpnu zmluvu s manželmi J. M. a A. M. uzavrel v septembri 1967 (spolu so svojou manželkou), že táto zmluva nebola však dosiaľ štátnym notárstvom registrovaná a že predávajúcim vyplatil zálohove už 40 000,- Kčs.
Na to Štátne notárstvo Bratislava-mesto zaradilo do aktív dedičstva ideálnu polovinu uvedeného nehnuteľného majetku v hodnote 32 000,- Kčs aj "časť zálohy z kúpnej ceny 20 000,- Kčs" a do pasív pohrebné v sume 1700,- Kčs a pohľadávku ing. O. V. a jeho manželky v sume 20 000,- Kčs. Rozhodnutím z 15. 1. 1968 určilo potom všeobecnú sumu majetku poručiteľky sumou 52 000,- Kčs, výšku dlhov sumou 21 700,- Kčs a čistú hodnotu dedičstva sumou 30 300,- Kčs.
Na odvolanie dediča J. M., ktorý namietal, že do aktív dedičstva nemala byť uvádzaná polovica zálohy na kúpnu cenu, ktorá bola ním a poručiteľkou ešte za jej života už spotrebovaná, rozhodol Krajský súd v Bratislave uznesením z 29. 4. 1968 tak, že potvrdil rozhodnutie štátneho notárstva.
Najvyšší súd rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona podanej generálnym prokurátorom, že rozhodnutím štátneho notárstva a uznesením krajského súdu bol porušený zákon a tieto rozhodnutia zrušil.
Z odôvodnenia:
Ustanovenie § 34 ods. 1 not. por. ukladá štátnym notárstvam zistiť poručiteľov majetok a jeho dlhy a vykonať súpis aktív a pasív