Input:

R 32/1966; Řízení před soudem. Příspěvek na výživu dítěte (§ 100 zák. o rodině) Garance

č. 32/1966 Sb. rozh.
Rozhodování o výživě nezletilých dětí, a to i když jde o určení výživného ze strany prarodičů, je řízením ve věcech péče o nezletilé ve smyslu § 176 - § 180 o. s. ř. Okruh účastníků řízení je tu třeba posoudit podle ustanovení § 94 odst. 1 o. s. ř.
Je-li tu několik osob povinných k vyživovací povinnosti mezi příbuznými, musí být vyživovací povinnost každé z nich stanovena zvlášť, případně v rozhodnutí vyjádřeno, že se některé z nich vyživovací povinnost neukládá.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 4. ledna 1966, č. j. 5 Cz 125/65.)
U okresního soudu v Pardubicích podala matka nezl. R. M., nar. 12. 6. 1962, J. M., později provdána P., návrh na určení povinnosti prarodičů ze strany otce nezl. J. M. a M. M., platit na dítě měsíčně výživné Kčs 150. Tento návrh, podaný u soudu, v jehož obvodu mají bydliště prarodiče nezletilého, zdůvodňovala tím, že nezletilý jí byl v řízení o rozvod jejího manželství s J. M. svěřen do výchovy pro dobu po rozvodu, avšak výživné na dítě nebylo rozsudkem okresního soudu Praha-západ otci určeno, ježto otec dítěte studoval a nepobíral stipendium.
Tento návrh změnila pak matka J. P. v průběhu řízení tak, že návrh podává nezl. R. M. zastoupen matkou.
Současně s touto změnou návrhu podala matka nezletilého, J. P., u okresního soudu Praha - západ, v jehož obvodu má nezletilý bydliště, návrh na zmocnění k vedení sporu proti J. M. a M. M. o výživné Kčs 150 měsíčně na nezl. R. M., čímž mínila shora uváděné řízení u okresního soudu v Pardubicích sp. zn. 6 C 77/64. K tomuto návrhu vydal okresní soud Praha - západ usnesení č. j. Nc 212/64-4, jímž udělil matce J. M. zmocnění k vedení sporu za nezl. R. M.; toto rozhodnutí nabylo právní moci.
Na základě tohoto rozhodnutí o zmocnění jednal pak okresní soud v Pardubicích ve věci sp. zn. 6 C 77/64 s matkou nezl. R. M. jako s jeho zástupcem a rozhodl, že připouští změnu v osobě navrhovatele tak, že navrhovatelem v této věci je nadále nezl. R. M. zastoupený matkou, a ve věci samé pak uložil J. M. a M. M. platit společně na výživném nezl. R. M. měsíčně 150 Kčs, počínaje od 22. 4. 1964; současně uložil J. M. a M. M. zaplatit navrhovateli nezl. R. M. na nákladech řízení 410 Kčs a do pokladny soudu na soudním poplatku 216 Kčs.
K odvolání J. M. a M. M. krajský soud v Hradci Králové rozsudek soudu prvého stupně zrušil s tím, že se věc postupuje okresnímu soudu Praha - západ.
V dalším řízení u okresního soudu Praha - západ jednal soud prvého stupně jako s účastníky řízení jen s prarodiči nezl. R. M. ze strany otce dítěte, J. M. a M. M., a s matkou nezletilého jako s jeho zástupkyní. Prarodiče J. M. a M. M. navrhovali zamítnutí návrhu s tím, že jako vzdálenější příbuzní mají vyživovací povinnost k nezl. R. M. jen tehdy, jestliže bližší příbuzní, zejména matka dítěte, nemohou potřeby dítěte sami zajistit. Tak tomu v daném případě není, ježto mají za to, že příjem matky dítěte je dostačující; poukazovali také na to, že vyživovací povinnost k nezletilému mají i prarodiče ze strany matky nezletilého. O poměrech matky nezl. R. M. zjistil soud, že matka je od 24. 10. 1964 provdána, že její manžel má měsíční příjem asi 1600 Kčs;