Input:

R 30/1958 (tr.); Garance

č. 30/1958 Sb. rozh. tr.
K naplneniu trestného činu špekulácie podľa § 134a tr. zák. sa nevyžaduje, aby išlo o nedovolený prípadne ináč závadný nákup predmetov potreby. Aj dovolený alebo ináč správny nákup takých predmetov, ak sa deje za účelom ich scudzenia špekulačným spôsobom, zakladá trestný čin špekulácie.
Ak páchateľ se dopustí špekulácie s predmetmi potreby, ktoré boli bez oprávnenia inými osobami z cudziny dovezené (prepašované) a páchateľ to vedel alebo vedieť mohol, dopúšťa sa trestného činu špekulácie podľa § 134a tr. zák. v jednočinnom súbehu s trestným činom podielnictva podľa §§ 250 alebo 251 tr. zák., alebo s priestupkom podielnictva podľa § 65 odst. 1 alebo 2 tr. zák. spr.
Ak boli veci, ktoré boli neoprávnene z cudziny dovezené (propašované), odňaté ako dôležité pre trestné konanie osobe, ktorej boli predané, alebo ak boli také veci takou osobou vydané (§§ 85 alebo 86 tr. por.), nie sú dané podmienky pre ich vrátenie takej osobe podľa § 88 ods. 1 tr. por., dokiaľ colná správa môže tovar stíhať podľa § 28 ods. 1 colného zákona (č. 36/1953 Zb.).
Rozhodnutie súdu podľa § 88 ods, tr. por. o vrátení veci vydanej alebo odňatej pre účely trestného konania nepatrí do výroku rozsudku.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 10. januára 1958, 2 Tz 172/57.)
Ľudový súd v Topoľčanoch uznal obžalovaného vinným trestným činom špekulácie podľa § 134a ods. 1 tr. zák. preto, že obžalovaný v roku 1957 skupoval zo zahraničia prepašované hodinky za 350 až 400 Kčs, ktoré potom v počte asi 13 až 15 kusov predal rôznym občanom po 500 Kčs, ako aj maľované ženské ručníky tiež prepašované, ktoré potom v počte asi 15 kusov na rôznych miestach odpredal. Podľa § 55- ods. 1 písm. a) tr. zák. prehlásil súd za prepadnuté 2 kusy náramkových hodiniek, kým dotyčné ďalších 3 kusov náramkových hodiniek a 2 ručníkov nariadil tieto vrátiť osobám, ktoré ich kúpili od obžalovaného a ktorým boli bezpečnostnými orgánmi odňaté ako veci dôležité pre trestné konanie. Pokiaľ ide o ďalšie zažalované konanie obžalovaného, že totiž kupoval kone, ktoré so ziskom predával, v čom obžaloba videla tiež skutok zakladajúci trestný čin špekulácie podľa § 134a tr. zák. ľudový súdy tom naplnenie tohto trestného činu nevidel, a to s odôvodnením, že podľa výsledkov vykonaného dokazovania obžalovaný nadobudol kone riadnym a zákonným spôsobom. Tento rozsudok stal sa právoplatným.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom zrušil rozsudok ľudového súdu v celom rozsahu a ľudovému súdu nariadil, aby vec znovu pre jednal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Generálny prokurátor v sťažnosti pre porušenie zákona vytýka porušenie zákona v ustanoveniach § 2 ods. 7 a § 88 ods. 1 tr. por. V podstate uvádza, že ľudový súd pri posúdení zažalovaného skutku predovšetkým prehliadol, že obžalovaný tým, že od neznámych ľudí vedome kupoval pašované hodinky a ručníky, dopustil sa súčasne aj trestného činu podielnictva podľa § 250 poprípade podľa 251 tr. zák. alebo najmenej priestupku podielnictva podľa § 65 tr. zák. spr., keďže vedel alebo vedieť mohol, že osoby, ktoré hodinky prepašovali, sa dopustili trestného činu porušenia predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou podľa § 151 tr. zák., prinajmenšom