Input:

R 3/1967 (tr.); I. Rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví.; II. Ochranné léčení. Ochranné opatření Garance

č. 3/1967 Sb. rozh. tr.
I. Jestliže v soudním řízení o trestném činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 tr. zák. bylo prokázáno, že nejde o trestný čin, ale o provinění podle § 16 odst. 1 zák. č. 38/1961 Sb., pak soud nemůže uznat obviněného vinným tímto proviněním ani s ohledem na ustanovení § 1 zák. č. 58/1965 Sb. a musí věc postoupit příslušnému místnímu lidovému soudu.
II. K ukládání ochranného léčení podle § 72 odst. 2 písm. b) tr. zák.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 26. října 1966, 11 Tz 48/66.)
Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 11. května 1966 sp. zn. 1 T 79/66 byl obviněný uznán vinným trestným činem příživnictví podle § 203 tr. zák. a též proviněním proti majetku v socialistickém vlastnictví podle § 16 odst. 1 zák. č. 38/1961 Sb. a § 1 písm. a), b) zák. č. 58/1965 Sb. a vedle trestu odnětí svobody bylo mu uloženo ochranné léčení podle § 72 odst. 2 písm. b) tr. zák.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona vyslovil porušení zákona v ustanovení § 1 zák. č. 58/1961 Sb. a dále v ustanovení § 125 tr. ř. ve vztahu k § 72 odst. 2 písm. b) tr. zák. a § 203 tr. zák., rozsudek obvodního soudu v celém rozsahu zrušil a vrátil věc obvodnímu prokurátorovi v Praze 8 k došetření.
Z odůvodnění
Pokud byl obviněný stíhán též pro trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b) tr. zák., že ke škodě svého zaměstnavatele KÚNZ Středočeského kraje v Praze 2 zpronevěřil poukázky na 320 litrů benzínu a 4 litry oleje v hodnotě celkem 672,- Kčs, obvodní soud na základě provedených důkazů snížil rozsah zpronevěřených poukázek na 40 litrů benzínu v hodnotě 84,- Kčs, když nevzal za vyvráceno obhajobu obžalovaného, že zbytek poukázek na pohonné hmoty ztratil. Z tohoto hodnocení důkazů vyvodil však obvodní soud správné právní závěry jen potud, že nejde o trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b) tr. zák., ale o provinění podle § 16 odst. 1 zák. č. 38/1961 Sb.
Obvodní soud porušil zákon, uznal-li obviněného vinným tímto proviněním s použitím § 1 zák. č. 58/1965 Sb.