Input:

R 3/1966; Dohoda rodičů. Řízení před soudem. Příspěvek na výživu dítěte (§ 100 zák. o rodině) Garance

č. 3/1966 Sb. rozh.
Dohoda podle § 26 odst. 2 zák. o rod. nemá povahu soudního smíru; nelze se proto domáhat zrušení rozhodnutí o schválení této dohody podle § 99 odst. 3 o. s. ř.
(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. září 1965, 4 Co 376/65.)
Okresní soud v Trutnově schválil dohodu rodičů, podle níž se otec nezletilého V. H. zavázal platit na výživu nezletilce částku 500 Kčs měsíčně.
K žalobě otce nezletilého týž soud rozsudek o schválení dohody zrušil.
Krajský soud v Hradci Králové změnil rozsudek soudu prvého stupně tak, že žalobu otce nezletilého zamítl.
Z odůvodnění:
Okresní soud vyhověl návrhu, vycházeje ze znění § 99 odst. 3 o. s. ř. a § 26 odst. 1 zák. o rod. Dovodil, že výše výživného, které bylo mimo jiné předmětem dohody, odporuje odůvodněným potřebám nezl. V. H.
Okresní soud zrušil uvedený rozsudek, aniž by náležitě rozlišil obsah a smysl ustanovení § 99 odst. 3 o. s. ř. a § 26 odst. 2 zák. o rod.
Ustanovení § 99 odst. 3 o. s. ř. připouští, aby soud zrušil usnesení o schválení smíru, jestliže je tento smír neplatný podle hmotného práva. Předpokládá, že jde o smír v nejvlastnějším slova smyslu, který je schvalován usnesením, jako jednou z forem soudního rozhodnutí. Smírem, uzavřeným a soudem schváleným podle § 99 o. s. ř., lze řešit sporné otázky s výjimkou těch, které upravuje zákon o rodině a které se týkají otázek péče o nezletilé děti (úprava práv a povinností rodičů k nezl. dětem). V těchto případech nelze použít § 99 o. s. ř., neboť jde o otázky speciální, upravené zvláštním právním předpisem. V tomto řízení vystupuje též jako ochránce zájmů nezl. dětí (§ 26 odst. 2 a § 37 odst. 2, 3 zák. o rod.) orgán národního výboru. Při schvalování navrženého smíru dbá soud toho, aby smír byl v souladu s právními předpisy a zájmem společnosti.
Odlišně je tomu při postupu podle § 26 odst. 2 zák. o rod. i když podle zmíněného ustanovení zákona o rodině je rozhodnutí soudu ve věci samé nahrazeno dohodou uzavřenou mezi rodiči dítěte, ke které byl dán souhlas kolisního opatrovníka, postup soudu je zcela odlišný od postupu při řízení podle § 99 odst. 1, 2 o. s. ř. Před schválením dohody rodičů o úpravě jejich práv a povinností k nezl. dítěti musí si zjednat objektivní podklad pro závěr, že dohoda odpovídá poměrům rodičů a potřebám dětí (při schvalování dohody o výši částky na výživné jsou to odůvodněné potřeby