Input:

č. 29/1964 Sb. rozh. tr., Garance

č. 29/1964 Sb. rozh. tr.
Peněžitý trest vedle jiného trestu je možno uložit pachateli úmyslného trestného činu jen za podmínky (vedle dobytnosti), že pachatel takovouto trestnou činností získal nebo se snažil získat majetkový prospěch. Proto uložení peněžitého trestu vedle jiného trestu nepřichází v úvahu u pachatele, který spáchal trestný čin opilství podle § 201 tr. zák.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 9. ledna 1964 - sp. zn. 7 Tz 63/63)
Rozsudkem okresního soudu v Olomouci z 20. 8. 1963 sp. zn. 4 T 157/63 byl obžalovanému za trestný čin opilství podle § 201 tr. zák. uložen vedle trestu zákazu řízení motorových vozidel trest peněžitý ve výši 500 Kčs.
Ke stížnosti pro porušení zákona Nejvyšší soud zrušil rozsudek okresního soudu ve výroku o trestu a tomuto soudu přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Uvedeným rozsudkem okresního soudu v Olomouci, který nabyl právní moci, byl obžalovaný uznán vinným trestným činem opilství podle § 201 tr. zák., spáchaným podle rozsudku tím, že dne 28. května 1963 v Olomouci vypil několik desetistupňových piv, potom řídil motocykl po silnici prvé třídy z Olomouce směrem k Prostějovu a při obci Olšany s motocyklem havaroval, při čemž jeho krev obsahovala 1,67 promile alkoholu. Byl za to odsouzen podle § 201 tr. zák. k peněžitému trestu 500 Kčs a podle § 49 odst. 1 tr. zák. k zákazu řízení motorových vozidel na dobu jednoho roku.
Při rozhodování o tom, které druhy trestů lze v jednotlivých případech uložit, nutno přihlížet jednak k ustanovením obecné části trestního zákona, jednak k trestním sazbám uvedeným ve zvláštní části trestního zákona u příslušných trestných činů.
Podle ustanovení § 28 odst. 1 tr. zák. lze uložit každý z trestů uvedených ve zvláštní části trestního zákona na některý trestný čin, buď samostatně nebo i více jich vedle sebe, případně lze uložit vedle toho i jiné tresty, uvedené v § 27 tr. zák. (při čemž vyhoštění lze uložit samostatně, i když ve zvláštní části trestní zákon takový trest nestanoví).
Pokud jde o ukládání peněžitého trestu, vedle jiných trestů, platí již podle § 28 odst. 2 tr. zák. omezení, že jej nelze uložit vedle nápravného opatření nebo vedle propadnutí majetku.
Ustanovení § 28 tr. zák. je však obecným ustanovením, jež platí jen, pokud není omezeno ustanovením zvláštním. Takovými zvláštními ustanoveními jsou § 53 a § 54 tr. zák.
Podle § 53 odst. 1 tr. zák., obsahujícího především přípustnou výměru peněžitého trestu od 500 do 50 000 Kčs, lze tento trest uložit jako samostatný pouze v případě, jestliže trestní zákon ve zvláštní části jeho uložení dovoluje a jestliže vzhledem k povaze spáchaného trestného činu a možnosti nápravy pachatele uložení jiného trestu k dosažení účelu trestu není třeba.
Pro ukládání peněžitého trestu vedle jiného trestu pak platí ve všech případech (tj. jak v případě, že tresty