Input:

R 28/1966 (tr.); Trestní odpovědnost Garance

č. 28/1966 Sb. rozh. tr.
K otázke trestnej zodpovednosti za pracovné úrazy žiakov a študentov pri výrobnej praxi:
Podľa čl. V bod 2 vlád. uznesenia č. 106/1961 Zb., ktorým sa stanovia zásady práce žiakov a študentov vo výrobe, závody zaisťujú a zodpovedajú za bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov a študentov pri práci vo všetkých prevádzkach v rovnakom rozsahu, ako u svojich pracovníkov, sústavne zoznamujú žiakov a študentov s predpismi o bezpečnosti práce a vedú ich k ich dodržiavaniu a dôsledne dodržujú predpisy o zamestnaní mladistvých.
Pri zisťovaní trestnej zodpovednosti iných osôb na pracovných úrazoch pri práci žiakov a študentov pri výrobnej praxi je treba vychádzať predovšetkým z predpisov, ktoré sú dané pre ten ktorý obor a ktoré slúžia na ochranu zdravia pracujúcich a na ich podklade potom skúmať, či zodpovedný pracovník podľa nich postupoval.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo 17. 2. 1966 - 8 Tz 7/66.)
Uznesením vyšetrovateľa skupiny vyšetrovania O-VB v Topoľčanoch zo 4. júna 1965 boli stíhaní obvinený A a obvinená B pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1, 2 tr. zák. preto, že obvinený A ako vedúci dielne v n. p. nezabezpečil dostatočne dozor nad prácou žiačky SVŠ mladistvej K pri jej výrobnej praxi pri lisovacom stroji a obvinená B, ku ktorej bola mladistvá K na výrobnú prax pridelená, žeby zastavila oba valce lisovacieho stroja a tým sa stalo, že mladistvá K si počínala pri lisovacom stroji tak neopatrne, že sa jej ľavá ruka dostala do valcov lisovacieho stroja a K utrpela poranenie, v dôsledku ktorého jej musela byť ruka amputovaná v dolnej tretine predloktia.
Okresný prokurátor v Topoľčanoch uznesením z 1. septembra 1965 sp. zn. Pv 281/65 trestné stíhanie obvinených A a B pre uvedený trestný čin zastavil podľa § 174 ods. 2 písm. c) tr. por. z dôvodov § 172 ods. 1 písm. c) tr. por., keďže nedospel k záveru, že by sa obvinení dopustili porušenia povinností vyplývajúcich z ich zamestnania, ktoré by bolo v príčinnej súvislosti s ublížením na zdraví žiačky K.
K sťažnosti pre porušenie zákona, podanej generálnym prokurátorom, Najvyšší súd napadnuté uznesenie zrušil a okresnému prokurátorovi prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Najvyšší súd preskúmal na podklade sťažnosti pre porušenie zákona správnosť výroku napadnutého uznesenia, ako i konanie, ktoré mu predchádzalo a zhľadal, že bol porušený zákon.
Okresný prokurátor v odôvodnení napadnutého uznesenia poukazuje na obhajobu obvineného A, že všetky žiačky SVŠ, ktoré prichádzali na výrobnú prax do jeho dielne hned na počiatku poučil o bezpečnostných predpisoch, najmä im výslovne zdôraznil, že ich úlohou bude vykonávať len pomocné práce vzhľadom k tomu, že ide o rizikové stroje a že samostatne nesmú na strojoch pracovať, že nemohol dohliadať na každú jednotlivú žiačku a že v tomto smere mali určitú odpovednosť aj robotníčky a majster, ktorý však kritického dňa bol na dovolenke a konečne, že podľa jeho zistenia k poraneniu mlad. K došlo preto, že nedodržala pokyny a v neprítomnosti robotníčky B. sa svojvoľne a bez príkazu pustila do lisovania. Rovnako obvinená B. sa vraj podľa svojej obhajoby necítila vinnou s poukazom na