Input:

č. 28/1961 Sb. rozh., Garance

č. 28/1961 Sb. rozh.
Smlouva o hmotné odpovědnosti, pro níž je stanovena obligatorní písemná forma, se stává perfektní až podpisem smlouvy a působí ode dne jejího podpisu. Její sjednání se zpětnou účinností je v rozporu s účelem zák. č. 71/1958 Sb. a ust. § 41 obč. zák.
Před podpisem smlouvy odpovídá zaměstnanec za způsobené škody podle § 2 zák. č. 71/1958 Sb. (srov. § 4 odst. 5).
(Rozhodnutí okresního soudu v Plzni ze dne 7. května 1960, č. j. 13 C 33/59.)
Žalující podnik uplatnil proti žalovanému hmotně odpovědnému zaměstnanci nárok na zaplacení manka ve výši 2384,50 Kčs.
Okresní soud v Plzni svým pravomocným rozhodnutím žalobu zamítl.
Odůvodnění:
Jádrem sporu je otázky, zda je přípustné uzavření smlouvy o hmotné odpovědnosti se zpětnou účinností, to znamená, zda hmotná odpovědnost zaměstnance počíná od podpisu smlouvy o hmotné odpovědnosti anebo zda působí zpětně od převzetí prodejny či zásob.
Písemná forma smlouvy o hmotné odpovědnosti (srov. § 4 odst. 1 zák. č. 71/1958 Sb., § 4 odst. 1 vyhl. č. 165/1958 Ú. l., bod 64 vyhl. č. 125/1959 Ú. l.) je hmotně právní podmínkou vzniku platné smlouvy a pokud tato podmínka nebyla splněna, nejde tu o platný projev vůle směřující k uzavření této pracovní smlouvy (srov. směrnice pléna Nejvyššího soudu, uveřejněné pod č. 27/1960 Sbírky rozh. čs. soudů). Pracovní smlouva, pro níž je stanovena obligatorní