Input:

R 25/1957; Garance

č. 25/1957 Sb. rozh. obÄŤ.
O důvodnosti zdráhání dát si odnít krev k provedení důkazu krevní zkouškou a o uložení pokuty tomu, kdo bez závažného důvodu tak činí, rozhoduje senát.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí n. L. ze 7. března 1956, 7 Co 102/56.)
V řízení o zjištění otcovství a úhradu osobních potřeb nařídil lidový soud provedení krevní zkoušky a uložil účastníkům, aby se dostavili ke znalci k odběru krve. Žalovaný na opětovnou výzvu dostavil se sice ke znalci, odmítl však, aby mu byla odebrána krev.
Lidový soud v Ústí n. L. vyslovil, že žalovaný bez závažného důvodu se zdráhá dát si odnít krev k provedení nařízené krevní zkoušky a uložil mu pokutu 200 Kčs. Učinil tak předseda senátu jako soudce jediný.
Krajský soud ke stížnosti žalovaného zrušil toto rozhodnutí lidového soudu a uložil, aby dále ve věci jednal a znovu rozhodl.
Odůvodnění:
Zdráhá-li se osoba podle § 275 o. s. ř. povinná k provedení krevní zkoušky podrobit se odnětí krve bez závažného důvodu, může být použito donucovacích prostředků podle § 100 odst. 2, 3 a § 103 odst. 3 o. s. ř.
O důvodnosti zdráhání a o uložení pokuty pro odepření odnětí krve rozhodne soud.
Podle ustanovení § 4 odst. 1 o. s. ř. vykonávají soudy soudnictví zpravidla v senátech. Ustanovení první části občanského