Input:

č. 23/1963 Sb. rozh. tr., Garance

č. 23/1963 Sb. rozh. tr.
Účelem trestu zákazu činnosti je znemožnit pachateli trestného činu, jehož se dopustil v souvislosti s výkonem určitého povolání nebo funkce, aby takový trestný čin v budoucnosti opětovně spáchal. Soud proto může pachateli trestného činu uložit trest zákazu jen takové činnosti, v souvislosti s jejímž výkonem se pachatel dopustil trestného činu; může při tom vyslovit i všeobecnější zákaz výkonu některých funkcí nebo činností, dopustil-li se pachatel trestného činu v souvislosti s takovými funkcemi nebo činnostmi. Soud však nemůže pachateli trestného činu zakázat výkon jakéhokoliv povolání a určit mu povolání jediné, a stejně tak není oprávněn přikázat mu určité pracoviště.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 11. prosince 1962 - 2 Tz 9/62)
Rozsudkem okresního soudu v Českých Budějovicích byl obžalovaný H. uznán vinným trestnými činy:
1. Rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b), c), odst. 2 písm. c) tr. zák., který spáchal tím, že v době od roku 1957 do konce roku 1961 jako skladník ČSD hlavního lokomotivního depa v Českých Budějovicích v úmyslu poškodit ČSD a získat neoprávněný prospěch, vydal, popř. ponechal zaměstnancům ČSD oděvní součástky v celkové hodnotě 11 762,- Kčs, zato od nich přijal různé úplatky v celkové výši 830,- Kčs, že dále přijal pro účtárnu ČSD od zaměstnanců doplatky za oděvní součástky v celkové částce 1404,- Kčs, které účtárně neodevzdal, a že konečně proti služebním předpisům ČSD ponechal, popř. vydal k neoprávněnému používání a ke škodě ČSD dalším zaměstnancům ČSD oděvní součástky v hodnotě 18 321,10 Kčs, a tak způsobil ČSD škodu v úhrnné výši 31 487,10 Kčs;
2. poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle § 137 odst. 1, 2 tr. zák., který spáchal tak, že v téže době porušil své povinnosti skladníka ČSD tím, že celkem v 499 případech ponechával zaměstnancům ČSD neoprávněně oděvní a výstrojní součástky bez příslušných doplatků anebo jim je vydal bez oprávněného nároku, nevedl řádnou evidenci přírůstků a úbytku, neevidoval vrácené součástky a pomůcky a uskladňoval je v nepořádku a na nevhodných místech, a tím způsobil ČSD další škodu ve výši nejméně 245 057,20 Kčs.
Týmž rozsudkem byl další obžalovaný P. uznán vinným trestnými činy:
1. Rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245 odst. 1 písm. b), c) tr. zák. z r. 1950, který spáchal tak, že jako pomocný skladník ČSD se souhlasem obžalovaného H. ze zmíněného skladu, převzal neoprávněně stejnokroj, košili, vázanku, čepici, kožich a hodinky v úhrnné hodnotě 2506,70 Kčs, a v rozporu se služebními předpisy ČSD úmyslně ponechal dalším třem zaměstnancům při jejich odchodu do důchodu "nevynošené" součástky v celkové hodnotě 1080,- Kčs, o nichž na výstupních lístcích potvrdil, že byly řádně odevzdány;
2. pomoci k trestnému činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 7 odst. 2 a § 245 odst. 1 písm. b), c) tr. zák. z r. 1950, který spáchal tak, že obžalovanému H. v jeho trestné činnosti pomáhal tím, že nejméně ve třech případech doplnil počet kožichů ve skladu třemi kusy, určenými k vyřazení, čímž obžalovanému H. umožnil neoprávněně vydat ke škodě ČSD 3 nové kožichy v úhrnné hodnotě 6000,-