Input:

R 20/1959 (tr.); Garance

č. 20/1959 Sb. rozh. tr.
Trestní soud při rozhodování o nároku poškozeného v adhezním řízení musí mít na zřeteli ustanovení občanského zákona, zejména hlavy XVI. obč. zák., popřípadě i jiné zákony a nařízení významné pro posouzení uplatňovaného nároku. Podie § 354 obč. zák. nahrazuje se nejen škoda skutečná nýbrž i to, co poškozenému ušlo. Proto i zákonný úrok ve smyslu § 255 obč. zák. a § 7 nař. min. sprav, č. 157/1950 Sb., ve znění nař. min. sprav, č. 32/1955 Sb., náleží k nároku na náhradu škody způsobené trestným činem.
(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové z 30. prosince 1958 2 To 358/58.)
J. K. byla odsouzena pro trestné činy rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245 odst. 1 písm. b) tr. zák. a poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle § 246 odst. 1 tr. zák. podmíněně na 2 roky a vysloven zákaz zaměstnání v distribuci na dobu 5 let nepodmíněně. Trestné činnosti se dopustila tak, že v době od 13. 5. 1957 do 20. 2. 1958 ve Špindlerově Mlýně, jako vedoucí prodejny n. p. Kniha, rozkrádala majetek v socialistickém vlastnictví tím, že braním hotových peněz z prodejny zavinila schodek v částce 4000 Kčs a nedbalým vedením prodejny zavinila další schodek v částce 8905 Kčs.
Podle § 244 odst. 2, 3 tr. ř. byla vyslovena povinnost obžalované nahradit škodu n. p. Kniha v částce 12.905 Kčs v měsíčních splátkách 200 Kčs, počínaje dnem 1. října 1958.
Ohledně nároků poškozeného na náhradu nákladů trestního řízení a 5 % úroků z prodlení soud nerozhodl.
Lidový soud ve Vrchlabí k žádosti n. p. Kniha, Praha, o náhradu nákladů spojených s účastí na hlavním líčení a k návrhu na doplnění rozsudku, pokud jde o zákonné úroky, usnesením zamítl žádost o náhradu nákladů poškozeného v částce 99,60 Kčs a po poučení o opravném prostředku uvedl závěrem „upozornění“, kde uvedl, že „soud může v rozsudku rozhodnout pouze o nároku poškozeného k náhrade škody vzniklé trestným činem (§ 41 tr. ř.). Jelikož částka 5 % z prodlení nesouvisí přímo s trestným činem odsouzené J. K., je nutno tuto uplatňovat v řízení ve věcech občanskoprávních.“
Krajský soud v Hradci Králové ke stížnosti poškozeného napadené usnesení zrušil a odsouzené J. K. uložil povinnost nahradit poškozenému národnímu podniku Kniha, Praha, náklady potřebné k účelnému uplatnění nároku na náhradu škody vzniklé intervencí při hlavním líčení dne 11. 9. 1958 v částce 99,60 Kčs.
Z odůvodnění:
Stížnostní soud přezkoumal napadené usnesení i předchozí řízení ke stížnosti poškozeného podniku a zjistil, že stížnost je zcela