Input:

R 14/1961; Smlouva. Řízení před soudem Garance

č. 14/1961 Sb. rozh.
Soud není oprávněn přezkoumávat rozhodnutí správního orgánu o odnětí prémií.
Podmínky přeřazení v práci ředitele podniku místního hospodářství.
(Rozhodnutí okresního soudu v Hodoníně z 22. června 1960, 4 C 158/60).
Okresní soud v Hodoníně odmítl žalobu ředitele podniku místního hospodářství na zaplacení prémií a zamítl žalobu na zaplacení rozdílu mezi vyšším platem ředitele a nižším platem projektanta, který pobíral po tom, když po odvolání z funkce ředitele byl přeřazen na funkci projektanta.
Toto rozhodnutí se stalo pravomocným.
Odůvodnění:
Ze souhlasného údaje obou účastníků plyne, že žalobce byl rozhodnutím rady ONV v Hodoníně jmenován ředitelem žalovaného podniku, že mu byl odborem místního hospodářství, dopravy a obchodu rady ONV v Hodoníně stanoven plat 2500 Kčs měsíčně a že mu kromě tohoto platu náleží také prémie, stanovená přípisem téhož odboru ve výši 12 % základního měsíčního platu za splnění 100 % plánu výkonů, 1 % za překročení plánu výkonů za každé % a za překročení tržeb od obyvatelstva za 1 % 0,4 % prémií, počítaných z jeho základního měsíčního platu. Prémie za dobu od 1. února 1959 do 1. září 1959 v částce 3951,50 Kčs mu vyplaceny nebyly a plat za září a říjen 1959 byl mu vyplacen nikoli podle základu ředitelského platu ve výši 2500 Kčs měsíčně, nýbrž podle základu platu projektanta ve výši 1780 Kčs měsíčně, tudíž za 2 měsíce o 1440 Kčs méně.
Žalobce se tedy domáhá po žalovaném podniku zaplacení prémií za 7 měsíců po 564,50 Kčs, tudíž celkem 3951,50 Kčs a uvádí, že hospodaření žalovaného podniku skončilo také jeho zásluhu v roce 1959 úspěšně; kromě toho žádá, aby mu byla přiznána další částka 1440 Kčs, o kterou mu bylo vyplaceno méně na platu za září a říjen 1959. Celkem tudíž požaduje zažalovanou částku.
Žalovaný podnik navrhuje zamítnutí žaloby a namítá, že žalobce byl usnesením rady ONV ze dne 24. 8. 1959 odvolán z funkce ředitele s účinností od 1. 8. 1959, že rada ONV rozhodnutím ze 17. 2. 1960 nevyhověla žádosti žalobce o vyplacení prémií za uvedenou dobu, protože v této funkci svým chováním a jednáním zavinil neurovnané poměry v podniku, pro což byl z funkce ředitele také odvolán. Rozhodnutí rady ONV bylo potvrzeno rozhodnutím rady KNV v Gottwaldově ze dne 30. 4. 1960. Tím bylo konečně rozhodnuto, že žalobce nemá nárok na prémie. Nemá nárok ani na platovou diferenci a to proto, že u něho nešlo o přeřazení do nižší platové třídy, nýbrž o odvolání z funkce nadřízeným orgánem a přidělení nové funkce projektanta za nově stanovených platových podmínek. To se stalo v dohodě s ním.
Soud zjistil z rozhodnutí rady ONV v Hodoníně ze dne 11. 2. 1959, že žalobce byl tímto rozhodnutím jmenován ředitelem žalovaného podniku s účinností od 1. 2. 1959. Podle usnesení rady ONV v Hodoníně ze dne 5. 8. 1959 byl z funkce ředitele žalovaného podniku odvolán dnem 1. 8. 1959, jak plyne z rozhodnutí rady ONV ze dne 24. 8. 1959. Rozhodnutím odboru pro místní hospodářství, obchod a dopravu rady ONV v Hodoníně ze dne 23. 2. 1960, byl žalobci odňat nárok na prémie. Toto rozhodnutí bylo potvrzeno rozhodnutím odboru místního hospodářství a dopravy rady KNV v Gottwaldově ze dne 30. 3. 1960.
Nárok žalobcův na prémie