Input:

R 12/1970; Katastr nemovitostí. Řízení před státním notářstvím. Registrace smlouvy Garance

č. 12/1970 Sb. rozh.
Závaznost údajů evidence nemovitostí ve smyslu ustanovení § 6 zák. č. 22/1964 Sb. a § 8 vyhl. č. 23/1964 Sb. je nutno vykládat jen v rozsahu vymezeném v § 6 zák. č. 22/1964 Sb. a v souvislosti s účelem sledovaným tímto zákonným ustanovením, jímž je získání a udržování podkladů pro plánování a řízení zemědělské výroby i nákup zemědělských výrobků. Takto chápaná závaznost údajů evidence nemovitostí nebrání jistě tomu, aby si státní notářství ověřilo v řízení o registraci smlouvy, zda jsou údaje evidence nemovitostí v souladu se skutečným stavem věci a zda nebylo již územním plánem (územním rozhodnutím) určeno, že je některý pozemek určen k zastavění, třebaže způsob nynějšího užívání a kultura jsou dosud jiné (např. ještě slouží k zemědělským účelům).
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 23. 5. 1969, 4 Cz 40/69.)
Státnímu notářství v Českých Budějovicích byla ohlášena k registraci kupní smlouva, kterou prodávající dr. ing. L. F. a ing. J. F. prodávali kupujícím manželům Z. O. a M. O. pozemek parc. č. 151/1961 - zahrada v Č. B. o výměře 812 m2 za kupní cenu 15 345,- Kčs. Zároveň s touto smlouvou byl státnímu notářství předložen výpis z listu vlastnictví č. 67 evidenčního listu 3396 pro Č. B., ocenění prodávaného pozemku včetně oplocení a porostů, vypracované dne 14. 10. 1968 Okresním stavebním podnikem v Č. B., a dále dotazník a čestné prohlášení k registraci a zpoplatnění smlouvy. Podle těchto listin byl prodávaný pozemek veden v evidenci nemovitostí jako zahrada, v ocenění byl označován současně jako zahrada i stavební místo, v položce III dotazníku o něm účastníci uváděli, že je určen dle plánu města k zastavění a v položce IV/2 byl tento pozemek Útvarem hlavního architekta MěstNV v Č. B. označován rovněž jako stavební místo. V průběhu řízení o registraci smlouvy došel státnímu notářství přípis odboru pro výstavbu a vodní hospodářství MěstNV v Č. B. z 12. 11. 1968, jímž tento orgán upozorňoval státní notářství v Českých Budějovicích, že pozemek parc. č. 151/1961 v Č. B. je nezastavěným stavebním pozemkem.
Rozhodnutím z 27. 11. 1968 registrovalo státní notářství v Českých Budějovicích uvedenou kupní smlouvu a uvedlo v záznamu o rozhodnutí, že prodávaný pozemek je v evidenci nemovitostí veden jako zahrada, že podle ustanovení § 6 zák. č. 24/1964 Sb. (zřejmě je však míněn zák. č. 22/1964 Sb. o evidenci nemovitostí) jsou údaje evidence nemovitostí podkladem pro sepisování smluv a že údaje evidence nemovitostí co do druhů pozemků jsou podle ustanovení § 8 vyhl. č. 25/1964 Sb. (zřejmě je však míněna vyhl. č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zák. č. 22/1964 Sb. o evidenci nemovitostí) závazné.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že byl rozhodnutím státního notářství porušen zákon a zrušil je.
Z odůvodnění:
Podle ustanovení § 4 odst. 1 not. ř. vychází státní notářství při rozhodování i při ostatní své činnosti ze skutečného stavu věci, dbá o určitost právních vztahů a o předcházení sporům.
Ustanovení § 63 odst. 1 not. ř. ukládá státním notářstvím přezkoumat, zda je smlouva, která byla ohlášena k registraci, platná, zejména zda se