Input:

R 12/1967 (tr.); Maření výkonu úředního rozhodnutí. Trest. Zákaz činnosti Garance

č. 12/I/1967 Sb. rozh. tr.
Trestem ve smyslu ustanovení § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák. třeba rozumět i trest zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.
Závažnost jednání třeba posuzovat podle jeho povahy, rozsahu, intenzity, trvání a následků ve vztahu ke stupni porušení zájmu chráněného cit. ustanovením trestního zákona.
Vědomí pachatele, že jedná proti výroku soudu o trestu zákazu činnosti, samo o sobě ještě nestačí k odůvodnění jeho úmyslu [§ 4 písm. a) nebo b) tr. zák.] zmařit účel tohoto trestu.
Jestliže jednání pachatele proti rozhodnutí soudu o trestu zákazu řízení motorových vozidel nenaplňuje zákonné znaky trestného činu podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák. (závažnost jednání a úmysl pachatele změřit účel trestu), jde o přestupek podle § 10 zák. č. 60/1961 Sb.
(Rozhodnutí okresního soudu v Českém Krumlově z 1. 10. 1965 - T 282/65.)
Rozsudkem okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 1. 10. 1965 sp. zn. T 282/65 byl obviněný uznán vinným trestným činem maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák.
Trestná činnost obviněného spočívala podle rozsudku v tom, že obviněný, který byl rozsudkem okresního soudu ve Znojmě ze dne 23. ledna 1964 sp. zn. 2 T 9/64 uznán vinným trestným činem opilství podle § 201 tr. zák. a odsouzen mimo jiné k trestu zákazu řízení motorových vozidel na dva roky, požádal dne 6. 11. 1964 o přijetí do výcviku a ke zkoušce k získání oprávnění k řízení motocyklu a v písemné žádosti uvedl, že není nespolehlivým k řízení motorových vozidel z důvodů uvedených v předpisech ministerstva vnitra, zejména, že mu nebyl odebrán řidičský průkaz. Po získání řidičského průkazu dne 22. 2. 1965 používal motocykl k různým jízdám až do dne 10. 6. 1965, kdy mu byl řidičský průkaz odebrán.
Z odůvodnění:
Podle ustanovení § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák. se vyžaduje, aby obviněný zmařil nebo podstatně ztížil výkon rozhodnutí soudu tím, že se dopustí závažného jednání, aby zmařil účel trestu.
Zjištěné jednání obviněného naplňuje všechny znaky tohoto trestného činu po stránce objektivní i subjektivní.
Bylo bezpečně prokázáno, že obviněný po vydání řidičského průkazu, v době výkonu trestu zákazu řídit motorová vozidla, uloženého okresním soudem v Z., jezdil delší dobu motocyklem podle potřeby, bez ohledu na tento trest. Nešlo tedy o jednorázovou jízdu, k níž by byl donucen mimořádnými a závažnými okolnostmi, ale o soustavnost v jízdě motocyklem tak, jakoby trest zákazu této činnosti neexistoval. V tom třeba spatřovat závažnost jeho jednání ve smyslu cit. ustanovení tr. zák., neboť z hlediska chráněného zájmu vytvořil svým jednáním takový stav ve výkonu trestu zákazu činnosti, že možnost splnění účelu tohoto trestu byla trvale vyloučena.
Je také bezpečně prokázáno, že obviněný jednal s úmyslem zmařit účel uloženého trestu (§ 4 písm. a) tr. zák.). To vyplývá nejen z jeho jednání po vydání řidičského průkazu, ale i z té okolnosti, že ve své žádosti o vydání řidičského průkazu záměrně neuvedl v příslušném formuláři, že byl odsouzen k trestu zákazu řízení motorových vozidel.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 1. 7. 1966 - 5 Tz 27/66.)
Rozsudkem okresního