Input:

R 100/1957; Garance

č. 100/1957 Sb. rozh. obÄŤ.
Pokud usnesení o schválení soudního smíru nebylo platně podle § 167 odst. 2 o. s. ř. doručeno účastníkům, není smír vykonatelný a nelze proto podle něho povolit exekuci, i když usnesení o schválení bylo vyhlášeno.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostí nad Labem z 19. března 1957, 5 Co 48/57.)
Lidový soud v Děčíně povolil podle smíru sjednaného účastníky u lidového soudu civilního v Praze exekuci na plat dlužníkův.
Krajský soud ke stížnosti dlužníka změnil uvedené usnesení lidového soudu tak, že návrh na povolení exekuce zamítl.
Odůvodnění:
Podle § 428 odst. 2 písm. d) o, s. ř. je exekučním titulem vykonatelný soudní smír. Z ustanovení § 165 o. s. ř., které praví, že soudní smír, který soud schválil, má účinky pravomocného rozsudku, nutno dovodit, že vykonatelným je jen soudní smír, který soud podle § 76 o. s. ř. schválil.
O schválení soudního smíru rozhoduje podle §§ 75, 76 o. s. ř. soud usnesením, proti němuž není podle § 192 písm. e) o. s. ř. přípustná stížnost. O vyhlášení a doručování tohoto usnesení platí ustanovení § 167 o. s. ř., podle něhož je usnesení třeba (odst. 1) přítomným účastníkům