Input:

R 10/1967; Stavební pozemek Garance

č. 10/1967 Sb. rozh.
Nezastavaným stavebným pozemkom je pozemok, určený k zastavaniu územným plánom (územným rozhodnutím), pokiaľ na ňom nebolo so stavbou na základe stavebného povolenia započaté. Charakter pozemku určuje územný plán (územné rozhodnutie) a nie jeho momentálné určenie.
(Rozhodnutie najvyššieho súdu z 23. júna 1966, 4 Cz 41/66.)
Štátne notárstvo v Bardejove registrovalo zmluvu o prevode spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnostiam, zapísaným v pozemkovej knihe pre kat. úz. Š. v protokoloch č. 4, 5 a 45. Išlo o pozemky označené jednak ako role, jednak ako záhrady a niektoré ako parcely - fundusy. Zmluva bola uzavretá dňa 22. 9. 1964 a označená v texte zmluvy ako zmluva kúpna, kúpna cena uvedená čiastkou 4800 Kčs s tým, že kúpna cena je medzi účastníkmi zmluvy vyrovnaná. Nadobúdateľ je synovcom prevodcu.
Najvyšší súd rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona podanej predsedom Najvyššieho súdu, že rozhodnutím Štátneho notárstva v Bardejove, ktorým bola uvedená zmluva registrovaná, bol porušený zákon a toto rozhodnutie zrušil.
Z odôvodnenia:
Podľa § 63 ods. 1 not. por. (zák. č. 95/63 Zb.) štátne notárstvo v konaní o registráciu zmluvy preskúma, či je zmluva, ktorá bola ohlásená k registrácii platná, hlavne či sa svojím obsahom neprieči zákonu, alebo ho neobchádza, alebo inak neodporuje záujmom spoločnosti.
Podľa ust. § 490 ods. 2 o. z. smú občania prevádzať nezastavené stavebné pozemky len na štát alebo socialistickú organizáciu, osobitným predpisom k tomu oprávnenú. Pokiaľ by nezastavané pozemky mohli byť predmetom práva osobného užívania (§ 200 o. z.) vzhľadom k svojmu určenie a výmere, môžu ich občania darovať príbuzným v priamom rade a súrodencom.