Input:

č. 10/1964 Sb. rozh., Garance

č. 10/1964 Sb. rozh.
Náhrada za právne zastúpenie v občianskoprávnych veciach sa posudzuje podľa druhu veci, ktorej sa úkon týka a nie podľa toho, podľa ktorého právneho predpisu je nárok na náhradu škody uplatnený (§ 4 ods. 1 odv. tarifu, nar. Min. sprav. č. 115/1951 Zb.). Ak je teda žalobou uplatnený nárok na odškodnenie pracovného úrazu, je treba pre výpočet náhrady trov právneho zastúpenia použiť pol. 16 advokátskeho tarifu, a to bez ohľadu na to, že odškodnenie sa uplatňuje podľa občianskeho zákona. Výnimku tvoria iba tie prípady, kde ide o nároky na náhradu škody, ktorú zamestnanec spôsobil zamestnávateľovi úmyselne, kedy nejde o plnenie záväzkov vyplývajúcich z pracovného pomeru a jednanie zamestnanca nie je zamerané na plnenie jeho pracovných povinností.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 29. augusta 1963, 2 Cz 65/63).
Žalobou podanou 8. novembra 1960 n Okresnom súde Bratislava-mesto, uplatnil žalobca, právne zast. advokátom a členom advokátskej poradne, proti Čs. štátu - vojenskej správe nárok na náhradu škody vo výške 31 975,40 Kčs s prísl. V žalobe uvádzal, že pri výkone základnej vojenskej služby pri prevádzke vojenského motorového vozidlá utrpel 14. 1. 1957 ťažké zranenie, ktoré zanechalo trvalé následky a že sa preto dožaduje náhrady za bolestné, čiastočné sťaženie spoločenského uplatnenia a čiastočne ušlý zárobok v zažalovanej výške.
Okresný súd Bratislava-mesto uznal žalovaný Č. štát - vojenskú správu povinným zaplatiť žalobcovi náhradu škody vo výške 26 186 Kčs s prísl. a advokátskej poradne trovy právneho zastúpenia žalobcu vo výške 7444,60 Kčs, všetko do 15 dní pod exekúciou.
Proti tomuto rozsudku podal žalovaný Čs. štát - vojenská správa odvolanie, v ktorom napadol i výrok súdu prvého stupňa o výške náhrady trov právneho zastúpenia žalobcu.
Krajský súd v Bratislave rozsudok súdu prvého stupňa vo výroku o náhrade škody potvrdil a pokiať ide o trovy právneho zastúpenia žalobcu, znížil ich výšku na čiastku 7169,60 Kčs. Tiež krajský súd, rovnako ako súd prvého stupňa, vychádzal z názoru, že náhradu škody požaduje žalobca podľa občianského zákona a že preto pre výpočet náhrady trov právneho zastúpenia žalobcu je treba použiť pol. 17 advokátskeho tarifu.
Najvyšší súd rozhodol k sťažnosti predsedu Najvyššieho súdu, že rozsudkom krajského súdu, pokiaľ ním boli určené trovy právneho zastúpenia žalobcu v hore uvedenej výške, bol porušený zákon.
Odôvodnenie:
Ustanovenie § 1 zák. č. 150/1961 Zb. vymedzuje vo vzťahu k zamestnaniu pojem pracovného úrazu tak, že výslovne stanoví, že musí isť o úraz, ktorý sa prihodil vo výkone zamestnania alebo v priamej súvislosti s ním.
Tieto hľadiska sú rozhodné i pre posudzovanie