Financování voleb v roce 2017Garance

26.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Financování voleb v roce 2017

26.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.16 Financování voleb v roce 2017

Ing. Anna Matoušková

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byly vyhlášeny Rozhodnutím prezidenta republiky č. 135/2017 Sb., a jejich konání je stanoveno na 20. a 21. října 2017.

Nejdůležitější právní předpisy vtahující se k nadcházejícím volbám

  • Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

  • Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

  • Vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

  • Vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou

  • Vyhláška č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky (pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu v případě voleb do Senátu Parlamentu České republiky)

Výdaje orgánů státní správy, krajů, obcí, měst, městských obvodů a městských částí a okrskových volebních komisí spojené s volbami do zastupitelstev krajů jsou hrazeny ze státního rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa, přičemž výchozí základnou při stanovení objemu předpokládaných výdajů pro organizačně technické zabezpečení voleb je počet volebních okrsků v příslušném kraji, respektive průměrný počet členů okrskové volební komise.

Okruh výdajů, které lze v nezbytně nutném rozsahu hradit při financování voleb z prostředků státního rozpočtu (respektive z poskytnuté účelové dotace) stanoví Směrnice Ministerstva financí ze dne 19. prosince 2013 č. j.: MF-62970/2013/12/1204 (publikována ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, ročník 12, částka 1 dne 8. 1. 2014 a ve Zprávách ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů, ročník 2013, číslo 4, ze dne 30. 12. 2013).

Volebním výdajem dle čl. I odst. 2 písm. k) směrnice č. j. MF-62 970/2013/12-1204 jsou zvláštní odměny za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise, náhrady mezd, platů, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele a paušální náhrady ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise.

Výši zvláštní odměny, respektive nároky členů okrskových volebních komisí upravují shodně prováděcí vyhlášky k volebním zákonům:

1. nárok na zvláštní odměnu, tato odměna činí pro člena okrskové volební komise 1300 Kč, odměna pro zapisovatele 1500 Kč a odměna pro předsedu okrskové volební komise 1600 Kč, v případě, že se předseda nebo člen okrskové volební komise všech jednání komise nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, odměnu pak obecní úřad vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise

Konají-li se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v tytéž dny s volbami do Senátu Parlamentu České republiky, zvyšuje se odměna za výkon funkce předsedy a člena okrskové volební komise o 400 Kč a v případě konání dalšího kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky se zvyšuje odměna za výkon funkce předsedy a člena okrskové volební komise o dalších 200 Kč.

Dle stanoviska Ministerstva zdravotnictví text § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jednoznačně určuje, že členové okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise nejsou pro účely veřejného zdravotního pojištění považováni za zaměstnance, tedy neodvádějí ze své odměny pojistné na veřejné zdravotní pojištění, přičemž obec jako plátce odměny není v postavení zaměstnavatele a nemá oznamovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně, a tedy jí odpadá také povinnost sledovat dodržení minimálního vyměřovacího základu pojistného u jednotlivých členů komise.

UPOZORĚNÍ: v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní, došlo ke změně ustanovení § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, které se dotýká i poplatníků pobírajících odměnu za výkon funkce člena okrskové volební komise.

Podle novelizovaného znění § 6 odst. 4 ZDPbudou od roku 2018 příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně po zvýšení podle odst. 12 (o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na veřejné zdravotní pojištění, které je z těchto příjmů podle zvláštních právních předpisů povinen platit zaměstnavatel) samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, pokud zaměstnanec u tohoto plátce daně neučinil prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, 5 nebo 7 anebo nevyužije-li postup podle § 36 odst. 7 nebo 8 a jedná-li se o příjmy podle odst. 1:

a) plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, nebo

b) v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku 2 500 Kč.

Z výše uvedeného vyplývá, že z měsíčního příjmu ze závislé činnosti (tj. nově i z odměny člena okrskové volební komise) v úhrnné výši do 2 500 Kč u poplatníka, který u plátce daně neučiní prohlášení k dani, se srazí od roku 2018 srážková daň zvláštní sazbou uvedenou v § 36 odst. 2 ZDP a nikoliv jako doposud záloha na daň. V takovém případě již poplatník nebude povinen po uplynutí zdaňovacího období podávat daňové přiznání a sraženou daní bude jeho daňová povinnost vypořádána, nevyužije-li postup podle § 36 odst. 7 nebo 8 ZDP (tzn., nezapočte-li si sraženou daň z těchto příjmů na celoroční daň v daňovém přiznání).

Dle informace Ministerstva

 
 Nahoru