Příloha č. 1 - Příklad odměn neuvolněných členů zastupitelstva obceGarance

9.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Příloha č. 1 - Příklad odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce

9.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.1.5 Příloha č. 1 - Příklad odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce

Ing. Anna Matoušková

Odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce …………. a členů výborů zastupitelstva obce schválené usnesením zastupitelstva obce č. …… ze dne …….


(varianta pro menší obec, ve které není volena rada obce)

Příklad: Počet obyvatel obce k 1. 1. 2017 je 189, v obci je volen 1 neuvolněný starosta, výše odměn je vypočtena v maximální výši (v případě souběhu výkonu několika funkcí je neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytnuta měsíční odměna až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce).

Tabulka


Text Výše odměny od 1. 1. 2017 
Neuvolněný člen zastupitelstva, který je zároveň neuvolněným starostou *  19 980 Kč 
Neuvolněný člen zastupitelstva, který je zároveň předsedou výboru  1 487 Kč 
Člen zastupitelstva, který je zároveň členem výboru  1 143 Kč 
Člen zastupitelstva  511 Kč 
Odměny nečlenů zastupitelstva za výkon funkce 
Občan, který je členem výboru zastupitelstva (peněžité plnění)  511 Kč 

Počet obyvatel se pro účely výpočtu zaokrouhlí na 200 (vždy na celé stovky nahoru viz § 73 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.).

S účinností od 1. 1. 2014 (tj. poprvé za měsíc leden 2014) podle ustanovení § 2 odst. 2 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, může být neuvolněnému členu zastupitelstva, který vykonává funkci starosty, poskytnuta měsíční odměna až do výše 0,6 násobku výše měsíční odměny pro uvolněného člena zastupitelstva, který vykonává funkci starosty, stanovené podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

Výpočet maximální výše odměny tedy bude proveden tak, že se vypočte odměna pro uvolněného člena zastupitelstva, který vykonává funkci starosty včetně příplatku podle počtu obyvatel a ten se pak vynásobí koeficientem 0,6 a výsledná částka se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru.

* Výpočet od 1. ledna 2017:

Tabulka


pevná složka podle druhu vykonávané funkce  30 406 Kč  
příplatek podle počtu obyvatel (2 krát 1 447 Kč)   2 894 Kč 
celkem (výpočet pro uvolněného starostu)  33 300 Kč  

výpočet pro neuvolněného starostu (33 300 Kč krát 0,6) 19 980

 
 Nahoru