Postup - Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostíGarance

9.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Postup - Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí

9.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.5
Postup - Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí

Mgr. Adriana Kvítková

Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí

Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí je možné podat pouze na stanoveném formuláři s údaji, které jsou uvedené v ust. § 14 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální zákon”).

Těmito údaji jsou:

 1. označení katastrálního úřadu, kterému je návrh určen;
 2. označení účastníků vkladového řízení:
  • fyzické osoby - jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo u cizozemců adresa bydliště v cizině, rodné číslo, nebo, není-li přiděleno, datum narození, a jsou-li navrhovateli, též číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu, pokud se jim vydává;

  • právnické osoby - název, sídlo a identifikační číslo, pokud je přiděleno;

 3. označení nemovitostí a práv, která k nim mají být zapsána do katastru nebo z něj vymazána;
 4. podpis navrhovatele.

Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí se podává spolu s nezbytnými přílohami, uvedenými v ust. § 15 KTZ, kterými jsou:

 1. listina, na jejímž základě má být zapsáno právo do katastru (dále jen „vkladová listina”);
 2. je-li účastník vkladového řízení zastoupen zmocněncem, dokládá se také plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele; pokud se provádí vklad na základě veřejné listiny a zmocněncem je osoba, která veřejnou listinu sepsala, podpis zmocnitele nemusí být úředně ověřen;
 3. výpis z obchodního nebo jiného zákonem stanoveného rejstříku, pokud je účastníkem vkladového řízení právnická osoba a není-li výpis možno získat bezplatně dálkovým přístupem v českém jazyce; výpis se nevyžaduje, pokud je vkladová listina veřejnou listinou;
 4. další listiny, pokud jejich potřeba vyplývá z jiného právního předpisu, například souhlas příslušného orgánu veřejné moci s dělením nebo scelováním pozemků nebo souhlas příslušného orgánu veřejné moci k právnímu jednání účastníka vkladového řízení.

Aplikace Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí

Prostřednictvím interaktivní aplikace Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí, která je dostupná na webové schránce https://nv.cuzk.cz/Web/Uvod.aspx, je možné vstoupit do stanoveného formuláře. Výstupem aplikace je formulář ve formátu PDF.

Po vyplnění nezbytných údajů ve formuláři je možné tento formulář vytisknout a podepsat. Výhodou této aplikace je, že některé z údajů není nutné vyplňovat. Pokud znáte název katastrálního území a číslo listu vlastnictví, příp. čísla pozemků (popisná čísla budov), aplikace si sama dohledá a doplní

 
 Nahoru