Podpora zlepšování ovzduší v hlavním městě i úspory energiíGarance

28.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Podpora zlepšování ovzduší v hlavním městě i úspory energií

28.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.9.5
Podpora zlepšování ovzduší v hlavním městě i úspory energií

Mgr. Andrea Manová

V Praze jsou vypsány dva Programy, které mají za cíl nejen motivovat vlastníky objektů určených k trvalému bydlení snížit znečištění ovzduší z tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva, ale i k přeměně topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy.

V tabulce je uveden přehled podmínek programů „Čistá energie Praha 2017” a „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze

 Program Čistá energie Praha 2017 Program „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech” - Kotlíkové dotace Praha 
Termín podání žádostí od 2. 5. 2017 do 29. 9. 2017 od 21.3.2016 - ukončení příjmu žádostí na kompletně realizované projekty bude 29. 12. 2017. 
 Žadatel, který splní podmínky pravidel, může požádat o dotaci v rámci programu v roce 2017 následujícím způsobem:
 1. vyplní a podepíše tiskopis „Žádost o poskytnutí dotace z Programu Čistá energie Praha 2017“, dále jen žádost;
 2. doloží žádost čitelnými fotokopiemi všech nezbytných níže uvedených dokladů (originály je povinen předložit na požádání);
 3. žádost doloženou nezbytnými doklady předloží žadatel ke kontrole z hlediska kompletnosti oddělení udržitelné energetiky OCP MHMP (Jungmannova 35, dveře č. 418, telefonní číslo 236 004 314, emailová adresa dotace.topeni@praha.eu).
Následně podá žádost včetně všech dokladů v podatelně Magistrátu hl.m. Prahy. 
Žadatel (fyzická osoba) podá svoji žádost v programu „Kotlíkové dotace Praha” v listinné podobě na předepsaném formuláři s nezbytnými doklady na hlavní podatelně Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29 (přízemí).Podání žádosti je podmíněno dokončením kompletní výměny tepelného zdroje (nárok zpětně i na obměny provedené po 15. 7. 2015).  
Žadatel Fyzická osoba s občanstvím členského státu EU, fyzická osoba s občanstvím členských států Evropského sdružení volného obchodu, družstvo a společenství vlastníků jednotek se sídlem na území České republiky a městských částí hl. m. Prahy, jenž vlastní nebo užívá na území hl. m. Prahy byt, a v tomto bytě uvede do provozu ekologický zdroj v termínu od 1. 9. 2016 do 30. 9. 2017.  Fyzická osoba s občanstvím členského státu EU, která vlastní na území hl. m. Prahy byt v rodinném domě nebo rodinný dům s maximálně třemi bytovými jednotkami.Musí se jednat o stavbu určenou k trvalému bydlení.  
Předmět dotace přeměnu topného systému z tuhých paliv na ekologická,
 • náhradu plynových a elektrických lokálních topidel centrálním vytápěním,

 • výměna dožívajícího plynového kotle za nový, kondenzační.

podporu využití obnovitelných zdrojů energie,
 • na tepelné čerpadlo může dotace činit až šedesát tisíc korun,

 • na solární systémy na ohřev vody a přitápění až čtyřicet tisíc

Dotace se vztahuje na:
a) náhradu lokálních topidel (kamen) na pevná paliva vytápěním centrálního typu ve prospěch topného plynu, elektřiny, centrálního zásobování teplem (CZT) nebo využití OZE;
b) náhradu kotle na pevná nebo kapalná paliva vytápěním centrálního typu ve prospěch topného plynu, elektřiny, CZT nebo využití OZE;
c) náhradu ekologického topného systému topným systémem využívajícím OZE (s výjimkou dřeva a dřevních palivových produktů);
d) náhradu lokálních topidel (elektrické přímotopy, plynová topidla typu WAW, apod.) vytápěním centrálního typu (elektrický kotel, plynový kotel nebo CZT);
e) rekonstrukci plynového vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší energetickou účinností výměna původního plynového kotle za nový (plynový či elektrický);
f) ohřev vody a přitápění solárními kolektory;
g) využití OZE v novostavbách.

Dotaci lze přidělit v rámci bytu pouze na jeden zdroj v rozmezí deseti let.
 
přeměna kotle na pevná paliva s ručním přikládánímmoderním nízko emisním tepelným zdrojem následujícího typu:
 • kotlem na biomasu s automatickým přikládáním;

 • kombinovaným kotlem na uhlí & biomasa s automatickým přikládáním;

 • plynovým kondenzačním kotlem

 • tepelným čerpadlem.

Dotační podporu obdrží pouze ten nový zdroj, který je obsažen v Seznamu výrobků a technologií, vedeném Státním fondem životního prostředí, který je k dispozici na adrese: https://svt.sfzp.cz

Současně musí být provedena alespoň minimální opatření vedoucí ke snížené energetické náročnosti rodinného domu, viz mikro-energetická opatření.

Mikro-energetická opatření ke snížení energetické náročnosti objektu jsou následující technická opatření:
 • zateplení střechy nebo půdních prostor

 • zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy,

 • dílčí zateplení dalších konstrukcí – např. severní fasáda apod.,

 • oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů,

 • oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního – např. zádveří,

 • dílčí výměna oken,

 • výměna vstupních a balkonových dveří,

 • instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří,

 • výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla.

 
Výše dotace 
 
Plynového kondenzačního kotle nebo kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) s automatickým přikládáním je výše dotace 80 %, Tepelného čerpadla nebo kotle pouze na biomasu s automatickým přikládáním je výše dotace 85 % z celkových uznatelných nákladů.Maximální výše celkových uznatelných nákladů - 150.000,- Kč včetně DPH.

Za způsobilé uznatelné náklady projektu dané výzvou je možné považovat náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, vzniklé a uhrazené po 15. 7. 2015, zejména:
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná paliva, resp. tepelného čerpadla, resp. plynového kondenzačního kotle, resp. solární termické soustavy,

 • stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem (v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění),

 • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),

 • náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy v případě, že je jím prokazováno plnění minimálně klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C” (max. do výše 5.000,- Kč)

 • služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti navrhovaného řešení (zdroj tepla a „mikro” energetická opatření – max. do výše 5.000,- Kč)

 • náklady na projektovou dokumentaci

stavební práce, dodávky a služby spojené s povinnou realizací opatření vedoucího ke snížení energetické náročnosti objektu, kde dojde k instalaci nového zdroje vytápění (až do výše 20.000,- Kč). 
 
 Nahoru