OSVČ a roční zúčtování ve zdravotním pojištěníGarance

16.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

OSVČ a roční zúčtování ve zdravotním pojištění

16.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1
OSVČ a roční zúčtování ve zdravotním pojištění

Ing. Antonín Daněk

Roční zúčtování se ve zdravotním pojištění dotýká lékařů jako osob samostatně výdělečně činných. Právní úprava platná ve zdravotním pojištění stanoví podnikatelské sféře určité povinnosti, kdy jednou z těch nejdůležitějších je podání přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné (dále jen „přehled”). Tento přehled podávají OSVČ bez ohledu na skutečnost, zda je jejich samostatná výdělečná činnost hlavním nebo vedlejším zdrojem příjmů.

Podívejme se nyní blíže na povinnosti a postupy podnikatelské sféry při řešení zúčtování roku 2016 ve zdravotním pojištění.

Samostatná výdělečná činnost jako hlavní resp. vedlejší zdroj příjmů

Z hlediska placení pojistného na zdravotní pojištění je při souběhu příjmů rozhodující, který druh výdělečné činnosti (tedy zaměstnání nebo podnikání) se považuje za hlavní zdroj příjmů. V podstatě rozhoduje výše příjmu s tím, že tuto důležitou skutečnost sděluje lékař zdravotní pojišťovně jednak při zahájení podnikání, jednak ji v modifikované podobě uvádí na titulní straně podávaného přehledu.

Pokud je zaměstnání hlavním zdrojem příjmů pojištěnce, musí být zaměstnavatelem odvedeno pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu při zaměstnání trvajícím celý kalendářní měsíc. V rámci samostatné výdělečné činnosti pak nemusí pojištěnec dodržet minimální vyměřovací základ, ale pojistné se odvádí stanovenou sazbou 13,5 % z 50 % skutečných příjmů po odpočtu výdajů. Tato OSVČ nemusí platit zálohy na pojistné a pojistné pak doplatí jednorázovou úhradou za uplynulé zdaňovací období (kalendářní rok).

Je-li hlavním zdrojem příjmů pojištěnce samostatná výdělečná činnost, musí pravidelně platit měsíční zálohy na pojistné v minimální zákonné výši. V zaměstnání pak nemusí zaměstnavatel při odvodu pojistného respektovat minimální vyměřovací základ, ale pojistné odvádí ze skutečné výše příjmu. Zaměstnanec, který je současně osobou samostatně výdělečně činnou, musí za této situace doložit zaměstnavateli čestným prohlášením, že ve své samostatné výdělečné činnosti odvádí zálohy na pojistné alespoň v minimální povinné částce.

Změna zdravotní pojišťovny

Jedním z práv pojištěnce (a v této souvislosti i OSVČ) je ve zdravotním pojištění právo na změnu zdravotní pojišťovny. Pokud OSVČ změnila v průběhu rozhodného období (kalendářního roku) zdravotní pojišťovnu, což bylo možné učinit k datu 1. 7. 2016, je povinna předložit přehled oběma zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v daném roce zdravotně pojištěna, příjmy a výdaje se rozdělí na polovinu.

Druh přehledu

V zákonem stanovené lhůtě (tedy nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání – viz dále) je OSVČ povinna předložit zdravotní pojišťovně přehled. Změní-li se následně skutečnosti uvedené v tomto přehledu (například plátce podal opravné nebo dodatečné daňové přiznání), je OSVČ povinna do 8 dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděla, podat opravný přehled a do 30 dnů doplatit případné dlužné pojistné. Pokud však OSVČ pouze opravuje chybu v již podaném přehledu, nejedná se za této situace o opravný přehled, ale o opravu podaného přehledu. V případě změny zdravotní pojišťovny (viz výše) se podává opravný přehled všem zdravotním pojišťovnám. Neoznámení těchto změn lze zjistit v rámci předávání informací mezi dotčenými institucemi (finanční úřady, okresní správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny).

Termíny pro podání přehledu zdravotní pojišťovně

Pro podání přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné za rok 2016 platí ve zdravotním pojištění následující termíny:

  • do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání za rok 2016 – jedná se o základní termín, platný pro OSVČ, tedy nejpozději dne 2. 5. 2017,

  • pokud má OSVČ povinný audit nebo zpracovává-li daňové přiznání daňový poradce, je OSVČ povinna doložit tuto skutečnost zdravotní pojišťovně do 30. 4. 2017 a přehled tak může podat až do 1. 8. 2017.

Do 10. 4. 2017 jsou povinny předložit přehled ty OSVČ, které daňové přiznání nepodávají (např. nízké příjmy).

Roční vyúčtování záloh

Do celkové částky zaplacených záloh se zahrnují platby za rok 2016, provedené až do 9. 1. 2017 včetně. Do úhrnné výše záloh nepatří:

  • doplatky pojistného za rok 2015, případně za dřívější období,

  • platby penále či pokut,

  • platby za měsíce, ve kterých byl pojištěnec registrován v průběhu roku 2016 u zdravotní pojišťovny jako osoba bez zdanitelných příjmů.

Platby „nových” záloh

Osoby samostatně výdělečně činné jsou ve zdravotním pojištění jedinou skupinou plátců pojistného, která platí pojistné formou záloh a (případného) doplatku pojistného. Nicméně právní úprava platná ve zdravotním pojištění určuje i v této oblasti odlišné podmínky a fakticky zvýhodňuje taxativně vyjmenované skupiny podnikajících osob. OSVČ rovněž může požádat o snížení zálohy v případě, kdy je pro ni placení vyšších záloh aktuálně neúnosné, a to při splnění podmínek uvedených v § 8 odst. 4 zákona č. 592/1992 Sb.

Z hlediska výše zálohy placené OSVČ v roce 2016 je rozhodující, zda se na tuto osobu (ne)vztahovala ve zdravotním pojištění povinnost placení pojistného alespoň z minimálního vyměřovacího základu. V této souvislosti je zapotřebí si uvědomit, že od placení minimální výše zálohy (od ledna 2016 tedy ve výši alespoň 1 823 Kč) jsou ve smyslu § 3a odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb. osvobozeny:

  • osoby s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, které jsou držiteli ZTP nebo ZTP/P podle zvláštního právního předpisu,

  • osoby, které dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak

 
 Nahoru