Omezení a zákaz činnostiGarance

22.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Omezení a zákaz činnosti

22.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.6.6 Omezení a zákaz činnosti

Mgr. Hana Vytejčková

Související právní předpis: 114/1992 Sb.

Rozhodnutím vydaným podle § 66 odst. 1 ZOPK může orgán ochrany přírody omezit, případně zakázat činnost, která by mohla způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody. Uvedenou pravomoc nelze uplatnit v případě již „vydaného platného pravomocného rozhodnutí” (§ 66 odst. 2 ZOPK).

Citované ustanovení upravuje silný nástroj k ochraně přírody a krajiny, který má široké použití a je v aplikační praxi hojně využíván.

Vzhledem k důležitosti předmětného ustanovení zde pro úplnost uvádíme stručný vývoj ustanovení a jeho výkladu. Již v roce 1999 výkladová komise ministra životního prostředí přijala a ve Věstníku MŽP č. 6/1999 publikovala výklad § 66 ZOPK, podle něhož rozhodnutím vydaným podle uvedeného ustanovení bylo možno omezit, případně i zakázat i činnost povolenou za předpokladu, že orgán ochrany přírody toto ustanovení aplikující ve správním řízení prokáže, že by výkon takové činnosti mohl způsobit tímto zákonem zakázanou, popřípadě nedovolenou změnu přírody. Tento výklad podpořila i judikatura. Např. Nejvyšší správní soud (NSS) v odůvodnění rozsudku č. j. 7 A 28/2000 – 47 z 23. 7. 2003, který se týkal případu, v němž šlo o nepříznivé účinky zadržování a odběru vody pro provoz malé vodní elektrárny, jejíž výstavba i provoz byly povoleny, se mj. říká: „Zadržování a odběr vody pro provoz malé vodní elektrárny by mohl teoreticky způsobit nedovolenou změnu, a využití postupu podle § 66 ZOPK, tak nebylo ve vztahu k dané činnosti vyloučeno. Přitom se nemusí jednat o hrozbu fakticky naplněnou, tedy nemusí být zjištěno, že změny již skutečně nastaly; zákon možností daného postupu sleduje předcházení negativním důsledkům, postačí tedy možnost ohrožení. Takovou možnost ohrožení lze spatřovat i v živelném dlouhodobém odběru vody z vodního toku, tedy v odběru, u něhož nebyl příslušným orgánem posouzen jeho přípustný rozsah z hlediska vlivu na dané přírodní podmínky. Přitom ani skutečnost, že by se jednalo o odběr povolený, by z hlediska využití ustanovení § 66 zákona o ochraně přírody nebyla rozhodující, neboť takové povolení vychází z určitých standardních podmínek. Mohou však nastat situace, kdy i povolená činnost se stane hrozbou a je nezbytný zákaz činnosti dříve jiným orgánem povolené. Rozhodující pro užití zákazu činnosti podle § 66 zákona o ochraně přírody tedy je hrozba změn chráněných částí přírody v důsledku realizované činnosti, ať povolené, či nikoli. Jde-li o činnost nepovolenou, je ohrožení přírody reálné, neboť nejsou stanoveny ani respektovány žádné meze.” Ve stejném duchu se nesou i další judikáty NSS – rozsudek č. j. 9 As 8/2008 – 80 z 29. 10. 2008, kterým tento soud vztáhl platnost výše uvedených úvah i na činnost nařízenou jiným orgánem, když

 
 Nahoru