Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva obceGarance

10.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva obce

10.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.1.1 Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva obce

Ing. Anna Matoušková

VZOR ZÁSAD (SMĚRNICE) PRO ODMĚŇOVÁNÍ NEUVOLNĚNÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE ………., ČLENŮ VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA A KOMISÍ RADY OBCE A K ŘEŠENÍ NÁHRADY MZDY NEBO VÝDĚLKU UŠLÉHO V SOUVISLOSTI S VÝKONEM FUNKCE NEUVOLNĚNÉHO ČLENA ZASTUPITELSTVA OBCE……….

I.

Úvodní ustanovení

  1. Zásady (směrnice) se vztahují na výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ………………., člena výboru zastupitelstva a komise rady obce spojený s přípravou a účastí na zasedáních zastupitelstva obce a jednáních výborů zastupitelstva a komisí rady obce.
  2. Obec poskytne za výkon funkce odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva obce, členu výboru zastupitelstva a komise rady obce a uhradí zaměstnavateli neuvolněného člena zastupitelstva náhradu mzdy nebo neuvolněnému členu zastupitelstva náhradu za ušlý výdělek v souladu s touto směrnicí.

II.

Odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce,

členů výborů zastupitelstva a komisí rady obce

  1. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva za výkon funkce jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Neuvolněnému členu zastupitelstva přísluší odměna za každý kalendářní měsíc, a to ode dne kdy složil slib před zastupitelstvem a složení slibu stvrdil svým podpisem. V případě souběhu nároků náleží odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva v částce, která je vyšší (alternativně lze odměnu stanovit ve výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce, maximálně však pouze do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce).
  3. Občanovi, který není členem zastupitelstva obce, přísluší za výkon funkce člena výboru zastupitelstva nebo komise rady odměna, pokud se alespoň jednou za uvedený měsíc zúčastnil jednání tohoto výboru nebo komise. V případě souběhu nároků náleží občanovi, který není členem zastupitelstva obce měsíční odměna v částce, která je vyšší (alternativně lze odměnu stanovit ve výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce, maximálně však pouze do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce). Podkladem pro výplatu odměn občanů, kteří jsou členy výboru nebo komise, je podepsaná a tajemníkem výboru nebo komise odsouhlasená prezenční listina z jednání výboru nebo komise. Výši odměn schvaluje zastupitelstvo obce [pravomoc vyhrazená zastupitelstvu obce dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb. ]. Zastupitelstvem stanovená výše odměn je uvedena v příloze č. 1 této směrnice. Odměna se neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytuje ode dne, který stanoví zastupitelstvo obce, to je nejdříve od data přijetí příslušného usnesení zastupitelstva. Odměnu nebo její navýšení nelze přiznávat zpětně.
  4. Neuvolněný člen zastupitelstva, člen výboru zastupitelstva obce nebo komise rady obce se může na základě písemného prohlášení podaného starostovi obce vzdát svého nároku na výplatu odměny. V tomto prohlášení musí být uvedeno, na jaké období se nároku na výplatu odměny vzdává. Vzdát se nároku na výplatu odměny lze i zpětně po uplynutí příslušného kalendářního měsíce, za který odměna náleží, nejpozději však do 5. kalendářního dne následujícího měsíce. Ve stejné lhůtě lze prohlášení o vzdání se odměny odvolat. Po zpracování odměn za příslušný kalendářní měsíc nelze vzdání se nároku na výplatu vzít zpět.

III.

Náhrada mzdy za poskytnuté pracovní volno neuvolněnému členu zastupitelstva, který je v pracovním nebo v jiném obdobném poměru

  1. Neuvolněným členům zastupitelstva, kteří jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, poskytne zaměstnavatel pro výkon funkce pracovní volno s náhradou mzdy. Náhradu mzdy uhradí obec zaměstnavateli v souladu s ustanovením § 206 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
  2. Jiným obdobným
 
 Nahoru