Input:

Odkoupení nebytové jednotky za účelem zřízení kotelny SVJ Garance

16.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.2
Odkoupení nebytové jednotky za účelem zřízení kotelny SVJ

Ing. Lenka Haráková

Úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, kterou je i nebytový prostor vymezený podle občanského zákoníku jako jednotka (§ 1159 NOZ), je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí (§ 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 340/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů – dále „ZDNV”). Obdobně to platí i pro jednotku, která byla vymezena podle zákona o vlastnictví bytů (zákon č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), spolu se s ní spojeným podílem na společných částech domu a podílem na pozemku (§ 56 ZDNV).

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel (§ 1 odst. 1 ZDNV), v daném případě společenství vlastníků jednotek (SVJ).

Daňové přiznání musí SVJ podat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad vlastnického práva k jednotce (§ 32 ZDNV); použije se tiskopis č. 25 5546 vzor č. 4. Stejná lhůta platí i pro splatnost zálohy na daň (§ 46 ZDNV).

Nabytím vlastnického práva k nebytovému prostoru se SVJ stává poplatníkem daně z nemovitých věcí, protože dokončená nebo užívaná jednotka je předmětem daně ze staveb a jednotek (§ 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů – dále „ZDN”).

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, přičemž ke změnám skutečností rozhodných pro