Zákon o Registru smluvGarance

30.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zákon o Registru smluv

30.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.19 Zákon o Registru smluv

Mgr. Hana Vítová

Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

Zákon je až na určité výjimky viz níže účinný od 1. července 2016.

V ročním zkušebním režimu startuje 1. července povinnost zveřejňovat smlouvy nad 50 tisíc korun. Neplatnost nezveřejněné smlouvy bude hrozit až v plném provozu od 1. 7. 2017.

Ve sněmovně je v 2. čtení novela, která ho má ještě více oslabit,  více o ní na stránkách poslanecké sněmovny . Smlouvy by nemusel ukazovat pivovar Budvar, další státní firmy, možná i univerzity.

Metodický pokyn k aplikaci zákona zveřejnilo Ministerstvo vnitra,  stáhněte si jej zde .

Zákon o registru smluv upravuje zvláštní podmínky účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv prostřednictvím registru smluv a registr smluv a použije se bez ohledu na právo, které je podle mezinárodního práva soukromého pro smlouvu právem rozhodným.

Registr smluv

Registr smluv je informační systém veřejné správy, který bude sloužit k uveřejňování smluv podle zákona o registru smluv. Jeho správcem je Ministerstvo vnitra (MV), které ovšem neodpovídá za správnost smluv a metadat smluv uveřejněných prostřednictvím registru smluv. Registr smluv bude přístupný způsobem umožňujícím bezplatný dálkový přístup.

Povinné zveřejňování a povinné subjekty

Soukromoprávní smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejichž stranou bude některý ze subjektů uvedených v § 2 odst. 1 zákona o registru smluv (Česká republika, územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hl. m. Prahy, státní příspěvková organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola, dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti, příspěvková organizace územního samosprávného celku, ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem, obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem, státní podnik nebo národní podnik, zdravotní pojišťovna, Český rozhlas, Česká televize, nebo právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby), se budou povinně uveřejňovat prostřednictvím registru smluv. Tyto smlouvy budou muset být vždy uzavřeny písemně.

VÝJIMKY

Zákon o registru smluv upravuje rovněž širokou škálu výjimek z jeho aplikace.

Pokud bude některý z výše uvedených povinných subjektů právnickou osobou založenou podle jiného než českého práva, která zároveň působí převážně mimo území ČR, povinnost uveřejnit soukromoprávní smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci prostřednictvím registru smluv se na tyto subjekty vztahovat nebude.

Prostřednictvím registru smluv se také neuveřejní (obligatorně) informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím (půjde nejen o zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ale také patrně o zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů). V elektronickém obrazu textového obsahu smlouvy zaslaném MV budou muset být v tomto případě tím, kdo zaslal smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv, vyloučené informace znečitelněny.

Prostřednictvím registru smluv nebude nutné uveřejnit také řadu smluv či dokumentů, které jsou výslovně uvedeny v zákoně o registru smluv a které jsou převážně vymezeny podle svého předmětu či zvláštnostmi smluvní strany. Kromě technické předlohy, návodu, výkresu, projektové dokumentace, modelu, způsobu výpočtu jednotkových cen, vzoru a výpočtu se jedná konkrétně o smlouvu

  • vzniklou v rámci právního jednání s fyzickou osobou, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti, s výjimkou převodu vlastnického práva některého z povinných subjektů k hmotné nemovité věci,

  • která se týká činnosti zpravodajských služeb a GIBS nebo činnosti orgánů činných v trestním řízení při předcházení trestné činnosti, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti nebo stíhání trestných činů nebo zajišťování bezpečnosti nebo obrany ČR,

  • jejíž plnění je prováděno převážně mimo území ČR,

  • uzavřenou adhezním způsobem (typicky tzv. formulářové smlouvy), jejíž smluvní stranou je právnická osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. e), k), l) nebo n) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s výjimkou smluv uzavřených na základě zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách, resp. zákona o zadávání veřejných zakázek,

  • uzavřenou na komoditní burze, na regulovaném trhu nebo evropském regulovaném trhu, v dražbě nebo v aukci anebo jiným obdobným postupem, s nímž je spojen zvláštní způsob přechodu nebo převodu vlastnického práva,

  • jejíž alespoň jednou smluvní stranou je akciová společnost, jejíž cenné papíry byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo evropském regulovaném trhu, jde-li o akciovou společnost, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby,

  • jejíž výše hodnoty předmětu plnění je 50 000 Kč bez DPH nebo nižší,

  • která je uzavřena s autorem nebo výkonným umělcem v souvislosti s autorským dílem nebo uměleckým výkonem,

  • o poskytování a úhradě zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a smlouvu o úhradě léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování podle antigenního složení očkovacích látek stanoveného Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví, které jsou uveřejňovány podle zákona o veřejném zdravotním pojištění,

  • jejíž alespoň jednou smluvní stranou je obec, která nevykonává rozšířenou působnost, příspěvková organizace touto obcí zřízená nebo právnická osoba, v níž má taková obec sama nebo s jinými takovými obcemi většinovou účast.

Prostřednictvím registru smluv nebude nutné uveřejnit také smlouvy, objednávky a faktury, které se týkají činnosti orgánů, jejich členů a organizačních složek státu uvedených v § 8 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtových pravidel (jde o Poslaneckou sněmovnu, Senát, Kancelář prezidenta republiky, Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad a Kancelář veřejného ochránce práv), a činnosti správců jejich kapitol.

Výjimka: Obce se základním rozsahem výkonu přenesené působnosti

Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabývá účinnosti dnem 1. července 2016 a na obce se základním rozsahem výkonu přenesené působnosti se nevztahuje.

Podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona o registru smluv se sice prostřednictvím registru smluv povinně uveřejňuje soukromoprávní smlouva, jakož i smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž stranou je územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy, avšak na základě výjimky stanovené v § 3 odst. 2 písm. l) zákona o registru smluv se povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv nevztahuje na smlouvu, jejíž alespoň jednou smluvní stranou je obec, která nevykonává rozšířenou působnost, příspěvková organizace touto obcí zřízená nebo právnická osoba, v níž má taková obec sama nebo s jinými takovými obcemi většinovou účast. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že povinnost k uveřejňování smluv v registru smluv nedopadá na obce s pověřeným obecním úřadem a obce se základním rozsahem výkonu přenesené působnosti a jimi zřízené příspěvkové organizace a právnické osoby, ve kterých mají tyto typy obcí většinovou majetkovou účast.

Z pohledu územních samosprávných celků se zákon o registru smluv vztahuje na 205 obcí

 
 Nahoru