Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtůGarance

16.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

16.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.17 Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Ing. Anna Matoušková

Dne 6. 2. 2017 byly ve Sbírce zákonů publikovány zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a zákon č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, mimo jiné v části čtrnácté i zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který zavádí nové povinnosti pro územně samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a pro jejich příspěvkové organizace.

Zákon č. 24/2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, byl přijat 17. 1. 2017 s deklarovanou účinností od 1. 1. 2017, ve Sbírce zákonů byl zveřejněn 6. 2. 2017 a z toho vyplývá faktická účinnost od 21. 2. 2017 (§ 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., zákon o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, který stanoví, že pokud není stanovena účinnost pozdější, nabývají právní předpisy účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení).

Mezi hlavní změny v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech ÚSC), upravující povinnosti územních samosprávných celků patří především:

 • změna v terminologii kde „rozpočtový výhled” je nahrazen termínem „střednědobý výhled rozpočtu(§ 3 odst. 1)

Pokud obec, dobrovolný svazek obcí případně jimi zřízená příspěvková organizace schválila před nabytím účinnosti novely zákona o rozpočtových pravidlech ÚSC, tzn. před 21. únorem 2017 dokument nazvaný „rozpočtový výhled”, nemusí jej přejmenovávat (přeschvalovat), nový termín „střednědobý výhled rozpočtu” použije při jeho aktualizaci, resp. při schvalování nového dokumentu.

Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem (nikoliv už pomocným nástrojem) střednědobého finančního plánování rozvoje hospodářství ÚSC.

 • zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na úřední desce a na svých internetových stránkách nejméně 15 dnů před zahájením projednávání na zasedání zastupitelstva ÚSC, včetně současného oznámení na úřední desce, kde je návrh střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněn a kde je možné nahlédnout do jeho listinné podoby, přičemž návrh musí být zveřejněn až do schválení střednědobého výhledu rozpočtu (§ 3 odst. 3)

Vzhledem k tomu, že zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, nezahrnuje schvalování střednědobého výhledu rozpočtu do výlučné pravomoci zastupitelstva (na rozdíl od schvalování rozpočtu), lze dovozovat, že schválení tohoto dokumentu je v pravomoci rady obce, je-li zřízena (dle ustanovení § 102 odst. 3), v případě že rada není zřízena, měl by dokument schvalovat starosta obce (dle ustanovení § 99 odst.2), což nekoresponduje s výše uvedeným textem, resp. uvedenou povinností zveřejnění dokumentu před jeho projednáním na zasedání zastupitelstva.

 • zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu do 30 dnů po jeho schválení na internetových stránkách, včetně současného oznámení na úřední desce, kde je střednědobý výhled rozpočtu v elektronické podobě zveřejněn a kde je možné nahlédnout do jeho listinné podoby, přičemž tímto způsobem musí být schválený střednědobý výhled rozpočtu zpřístupněn až do schválení nového střednědobého výhledu rozpočtu
  (§ 3 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb.)

 • pravidlo pro schvalování rozpočtu při uplatnění opatření podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (§ 4 odst. 6)

 • zveřejnění návrhu rozpočtu na úřední desce a na svých internetových stránkách nejméně 15 dnů před zahájením projednávání na zasedání zastupitelstva ÚSC, včetně současného oznámení na úřední desce, kde je návrh rozpočtu v elektronické podobě zveřejněn a kde je možné nahlédnout do jeho listinné podoby, přičemž návrh musí být zveřejněn až do schválení rozpočtu (§ 11 odst. 3)

 • zveřejnění rozpočtu do 30 dnů po jeho schválení na internetových stránkách, včetně současného oznámení na úřední desce, kde je rozpočet v elektronické podobě zveřejněn a kde je možné nahlédnout do jeho listinné podoby, přičemž tímto způsobem musí být schválený rozpočet zpřístupněn až do schválení rozpočtu na následující rozpočtový rok (§ 11 odst. 4)

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu, návrh rozpočtu a návrh závěrečného účtu (viz. níže) ÚSC jsou povinně zveřejňovány elektronicky v plném rozsahu, resp. v úplném znění na internetových stránkách a současně v užším rozsahu na úřední desce. Zveřejněním na úřední desce je zajištěna možnost občanů seznámit se s návrhem příslušného dokumentu, případně pak k němu i uplatnit své připomínky. Na rozdíl od návrhu je chválený dokument, resp. schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválený rozpočet a schválený rozpočtový výhled zveřejněn pouze v elektronické podobě na internetových stránkách a na úřední desku se umístí oznámení o tom, kde je elektronický dokument zpřístupněn a o tom, kde je možné nahlédnout do jeho listinné podoby.

 • „zastropování” výdajů stanovených v pravidlech rozpočtového provizoria při uplatnění opatření podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
  (§ 13 odst. 4)

Při uplatnění opatření podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti nesmí měsíční výdaje územního samosprávného celku stanovené v pravidlech rozpočtového provizoria překročit jednu dvanáctinu výdajů rozpočtu schváleného pro předchozí rozpočtový rok. Vyšší výdaje lze stanovit pouze v případě, že jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením financování výdajů stanovených jiným zákonem nebo v případě výdajů z důvodu předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.

 • zveřejnění pravidel rozpočtového provizoria do 30 dnů po jejich schválení na internetových stránkách, včetně současného oznámení na úřední desce, kde jsou pravidla rozpočtového provizoria v elektronické podobě zveřejněna a kde je možné nahlédnout do jejich listinné podoby, přičemž schválená pravidla rozpočtového provizoria musí být takto zpřístupněna až do schválení rozpočtu (§ 13 odst. 6)

 • zveřejnění schváleného rozpočtového opatření do 30 dnů po jeho schválení na internetových stránkách, včetně současného oznámení na úřední desce, kde je rozpočtové opatření v elektronické podobě zveřejněno a kde je možné nahlédnout do jeho listinné podoby, přičemž schválené rozpočtové opatření musí být takto zpřístupněno až do schválení rozpočtu na následující rozpočtový rok (§ 16 odst. 5)

 • zveřejnění návrhu závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na úřední desce a na svých internetových stránkách nejméně 15 dnů před zahájením projednávání na zasedání zastupitelstva ÚSC, přičemž návrh musí být

 
 Nahoru