Novela stavebního zákona z pohledu společenství vlastníkůArchiv

14.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novela stavebního zákona z pohledu společenství vlastníků

14.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.19
Novela stavebního zákona z pohledu společenství vlastníků

Mgr. Adriana Kvítková

Za dobu své existence doznal zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen „stavební zákon”), celé řady změn, přičemž jednu z těch větších přinesla novela tohoto zákona, která nabyla účinnosti 1. 1. 2013 (zákonem č. 350/2012 Sb.). Ani ne dva roky poté začalo Ministerstvo pro místní rozvoj připravovat novelu další, která má podstatným způsobem změnit stavební zákon a v souladu s programovým prohlášením vlády zjednodušit a zrychlit povolovací řízení.

Novelu stavebního zákona podepsal dne 13. 7. 2017 prezident a bude v nejbližší době vyhlášena ve sbírce zákonů s předpokládanou účinností v prvním čtvrtletí roku 2018. Tento článek se věnuje jen jednomu z aspektů této novely, a to udělení souhlasu společenství vlastníků ke změnám dokončené stavby.

Navrhované změny a jejich dopady na společenství vlastníků

Dle novely stavebního zákona má být do části páté tohoto zákona přidána nová hlava VII, která upravuje otázku souhlasu vlastníka a navazujících řízení. Dle ust. § 184a odst. 1 připravovaného zákona má platit, že „k žádosti o povolení změny dokončené stavby v bytovém spoluvlastnictví vlastník jednotky dokládá souhlas společenství vlastníků, nebo správce, pokud společenství vlastníků nevzniklo1.

Výše uvedené ustanovení reflektuje změny provedené v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, kdy došlo k rozšíření pojetí správy domu a pozemku dle ust. § 1189 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník”). Dle zmíněného ust. § 1189 NOZ správa domu „zahrnuje i činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání”. V souladu s důvodovou zprávou k projednávané novele, která přímo odkazuje na ustanovení občanského zákoníku, je také nutné „zohlednit specifický spoluvlastnický režim bytového spoluvlastnictví”2.

Projednávaná novela by tedy měla ve vztahu ke stavebním úpravám stavby v bytovém spoluvlastnictví přinést ulehčení situace pro vlastníka jednotky, který je v daném případě stavebníkem, a který si napříště nebude muset obstarat k těmto úpravám souhlas všech vlastníků jednotek v bytovém domě, ale postačí mu pouze souhlas společenství vlastníků, příp. správce. Zejména v bytových domech s několika

 
 Nahoru