Novela insolvenčního zákonaGarance

11.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novela insolvenčního zákona

11.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1
Novela insolvenčního zákona

Mgr. Adriana Kvítková

Dne 30. 1. 2019 podepsal prezident Miloš Zeman novelu zákona č. 182/2016 Sb., která by dle důvodové zprávy měla umožnit většímu počtu osob dostat se z dluhové pasti a navrátit se do řádného ekonomického života.

Novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Insolvenční zákon”), provedenou zákonem č. 31/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Novela”) přináší některá nová pravidla zejména ve vztahu k řešení nepříznivé finanční situace dlužníků tzv. oddlužením.

Zmíněná Novela má za sebou poměrně náročnou cestu, a to od vládního návrhu zákona, přes vrácení postoupeného návrhu Senátem zpět Poslanecké sněmovně až po závěrečné přehlasování Senátu a setrvání Sněmovny na původním návrhu zákona. Od předložení vládního návrhu zákona do jeho přijetí a podpisu prezidentem republiky tak uběhl o něco více než jeden rok.

V následujícím textu se budeme blíže věnovat některým nejdůležitějším změnám, které Novela přináší.

Zmírnění podmínek pro oddlužení

Jednou z klíčových částí Novely je propracování podmínek oddlužení, které představuje jeden ze způsobu řešení úpadku dlužníka. Nově dochází k definování několika stupňů oddlužení, a to na základě míry uspokojení nezajištěných věřitelů a doby, ve které k tomuto uspokojení dochází. Samotné podmínky pro splnění oddlužení se přitom budou zkoumat průběžně v řízení, a to v následujícím sledu: a) dlužník v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň 60 % pohledávek, b) dlužník v době 5 let od schválení oddlužení zaplatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek. I v případě, že dlužník zaplatí méně, nemusí ještě dojít ke zrušení schváleného oddlužení, ale soud rozhodne, zda se dlužník o splnění dluhů ve spolupráci s insolvenčním správcem alespoň náležitě snažil (tedy vynaložil veškeré úsilí, které po něm bylo spravedlivé požadovat). Závěrečné hodnocení dlužníka v rámci oddlužení přitom provádí insolvenční správce, který doporučí nebo nedoporučí insolvenčnímu soudu rozhodnout o splnění oddlužení. V případě, že insolvenční správce nedoporučí insolvenčnímu soudu rozhodnout o splnění oddlužení, musí insolvenční soud v odůvodnění rozhodnutí uvést důvody, pro které splnění oddlužení i přes to vzal na vědomí.

Novela dále zavádí i některé nové instituty, a to tzv. přerušení průběhu oddlužení a prodloužení průběhu oddlužení. O přerušení průběhu oddlužení rozhodne soud na návrh dlužníka nebo insolvenčního správce a prostřednictvím něj bude docházet k zastavení některých účinků oddlužení po určitou dobu, a to nejdéle na dobu 1 roku. K přerušení průběhu oddlužení bude docházet z důležitých důvodů na straně dlužníka, např. z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání apod. V době

 
 Nahoru