Nehmotný majetek a jeho odpisováníGarance

27.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nehmotný majetek a jeho odpisování

27.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.6
Nehmotný majetek a jeho odpisování

Ing. Ivan Macháček

Vymezení nehmotného majetku

Zákon o daních z příjmů (dále jen „ZDP”) vymezuje daňovou kategorii nehmotného majetku a stanoví postup jeho daňového odpisování v § 32a. Za nehmotný majetek se považují:

 • nehmotné výsledky výzkumu a vývoje,

 • software,

 • ocenitelná práva a

 • jiný majetek, který je veden v účetnictví jako nehmotný majetek vymezený v ZoÚ.

Za nehmotný majetek se pro účely ZDP nepovažuje kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním obchodního závodu nabytého zejména koupí, vkladem nebo oceněním majetku a dluhů v rámci přeměn obchodních korporací a mezi souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy (goodwill) a dále povolenka na emise nebo preferenční limit, kterým je zejména individuální referenční množství mléka (individuální referenční množství mléka je na základě sněmovního tisku č. 873 zrušeno), individuální produkční kvóta a individuální limit prémiových práv podle zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu.

Podmínky pro daňové odpisování nehmotného majetku

Nehmotný majetek odpisují podle § 32a ZDP pouze poplatníci vedoucí účetnictví. Daňové odpisování se uplatní u nehmotného majetku:

 • který byl nabyt úplatně, vkladem člena obchodní korporace, tichého společníka, přeměnou, darováním nebo zděděním, nebo byl vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním nebo k jeho opakovanému poskytování,

 • jehož vstupní cena je vyšší než 60 000 Kč a

 • jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok.

Dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou činnost nebo uchovatelný pro další činnost nebo může sloužit jako podklad nebo součást zdokonalovaných nebo jiných postupů a řešení včetně doby ověřování nehmotných výsledků.

Nehmotný majetek může kromě odpisovatele odpisovat poplatník, který k němu nabyl právo užívání za úplatu. U nehmotného majetku, ke kterému má poplatník právo užívání na dobu určitou, se roční odpis stanoví podle § 32a odst. 4 ZDP jako podíl vstupní ceny a doby sjednané smlouvou (na základě kupní smlouvy, licenční smlouvy nebo smlouvy o převodu práva užívání). V ostatních případech (není-li smlouvou sjednána doba určitá), odpisuje se nehmotný majetek rovnoměrně bez přerušení, a to:

 • audiovizuální dílo 18 měsíců,

 • software 36 měsíců,

 • nehmotné výsledky výzkumu a vývoje36 měsíců,

 • ostatní nehmotný majetek72 měsíců.

Novela zákona o daních z příjmů – sněmovní tisk č. 873, upravuje výše uvedenou dobu odpisování nehmotného majetku:

 • audiovizuální dílo nejméně 18 měsíců,

 • software nejméně 36 měsíců,

 • nehmotné výsledky výzkumu a vývojenejméně 36 měsíců,

 • ostatní nehmotný majeteknejméně 72 měsíců.

V bodě 12 přechodného ustanovení novely ZDP (sněmovní tisk č. 873) se uvádí, že u nehmotného majetku, u něhož bylo zahájeno odpisování přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle § 32a odst. 4 a 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

U nehmotného majetku nabytého vkladem nebo přeměnou pokračuje nabyvatel v odpisování započatém původním odpisovatelem za podmínky, že vkladatelem, zanikající nebo rozdělovanou obchodní korporací mohly být odpisy u tohoto nehmotného majetku uplatňovány.

Nehmotný majetek se tedy nezařazuje do odpisových skupin, jako je tomu u hmotného majetku, ale odpisuje se rovnoměrně po zákonem stanovenou dobu formou časového odpisování.

S odvoláním na znění § 32a odst. 5 ZDP se roční odpis stanoví s přesností na celé měsíce, a to počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Poplatník, který má právo užívání nehmotného majetku sjednané smlouvou na dobu určitou, má možnost stanovit odpisy nehmotného majetku s přesností na dny. Při zahájení (ukončení) odpisování v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období v závislosti na použitém stanovení přesnosti odpisů (na celé měsíce, resp. na dny).

Příklad – zdravotnické zařízení si pořídí software na zpracování ekonomických činností

Společnost s r.o. provozující nestátní zdravotnické zařízení si pořídila v roce 2016 software na provádění veškerých účetních, ekonomických a finančních činností za pořizovací cenu (vč. nákladů s pořízením souvisejících) 160 000 Kč. Právo užívat software je ve smlouvě stanoveno na dobu neurčitou, smlouva nabyla účinnosti dnem 25. 8. 2016.

Vzhledem k tomu, že smlouva o užívání softwaru je uzavřena na dobu neurčitou, bude činit doba daňového odpisování softwaru 36 měsíců.

Daňový odpis bude činit:

r. 2016 160 000 Kč : 36 měsíců x 4 měsíce = 17 778 Kč,

r. 2017 160 000 Kč : 36 měsíců x 12 měsíců = 53 334 Kč,

r. 2018 160 000 Kč : 36 měsíců x 12 měsíců = 53 334 Kč,

r. 2019 160 000 Kč : 36 měsíců x 8 měsíců = 35 554 Kč.

Celkem tak bude uplatněno za 36 měsíců v daňových odpisech 160 000 Kč, což je vstupní cena nehmotného majetku.

V případě, že by byl software pořízen 25. 8. 2017, mohla by si společnost zvolit i delší dobu daňového odpisování úplatně pořízeného softwaru, protože novela ZDP stanoví dobu odpisování pro softwaru nejméně 36 měsíců.

Nehmotný majetek pořízený soukromým lékařem

Důležitý je § 24 odst. 2 písm. zn) ZDP, podle kterého jsou za daňové výdaje považovány výdaje na pořízení nehmotného majetku nebo jeho technické zhodnocení u poplatníků s příjmy podle § 7 nebo § 9, pokud nevedou účetnictví. Pokud podnikatel (fyzická osoba) není ze zákona o účetnictví povinen vést účetnictví (podvojné) ani je nevede dobrovolně, a vede tudíž daňovou evidenci pro zjištění základu daně z příjmů, může veškeré výdaje na pořízení nehmotného majetku zahrnout do daňově uznatelných výdajů při jejich zaplacení, a to bez ohledu na jejich výši.

Příklad – soukromý lékař si pořídí software

Praktický lékař si v roce 2017 pořídí do svého počítače v soukromé ordinaci software za částku 78 000 Kč na vedení daňové evidence, na vedení záznamů o pacientech a dalších ekonomických činností.

Lékař vede daňovou evidenci, a proto je u něho výdaj na pořízení nehmotného majetku ve výši 78 000 Kč daňovým výdajem roku 2017 v plné výši.

Příklad – praktický lékař vede dobrovolně účetnictví

Soukromý lékař se rozhodl vést dobrovolně účetnictví a v roce 2017 si pořídil software za pořizovací cenu (vč. nákladů s pořízením souvisejících) 61 000 Kč na provádění veškerých účetních, ekonomických a finančních činností. Právo užívat software je ve smlouvě stanoveno na dobu neurčitou, smlouva nabyla účinnosti dnem 25. 11. 2017. Lékař se rozhodne uplatňovat daňové odpisy softwaru po dobu 40 měsíců.

Vzhledem k tomu, že smlouva o užívání softwaru je uzavřena na dobu neurčitou, bude nehmotný majetek

 
 Nahoru