Nehmotný majetek a jeho odpisováníGarance

27.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Nehmotný majetek a jeho odpisování

27.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.6
Nehmotný majetek a jeho odpisování

Ing. Ivan Macháček

Vymezení nehmotného majetku

Zákon o daních z příjmů (dále jen „ZDP”) vymezuje daňovou kategorii nehmotného majetku a stanoví postup jeho daňového odpisování v § 32a. Za nehmotný majetek se považují:

  • nehmotné výsledky výzkumu a vývoje,

  • software,

  • ocenitelná práva a

  • jiný majetek, který je veden v účetnictví jako nehmotný majetek vymezený v ZoÚ.

Za nehmotný majetek se pro účely ZDP nepovažuje kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním obchodního závodu nabytého zejména koupí, vkladem nebo oceněním majetku a dluhů v rámci přeměn obchodních korporací a mezi souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru