Nález 53/2017 SbNU, sv. 84, K porušení práva na soudní ochranu; K posouzení námitky promlčení práva na vymáhání pohledávky

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 84, nález č. 53

III. ÚS 2228/15

K porušení práva na soudní ochranu
K posouzení námitky promlčení práva na vymáhání pohledávky

Ustanovení § 6 odst. 4 zákona č. 191/2004 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, podle kterého lhůta, v níž lze pohledávku vymáhat, se řídila právem státu, jehož orgán o vymáhání pohledávky požádal, nevylučovalo vznesení námitky promlčení. V takovém případě bylo povinností soudní moci České republiky se s touto námitkou vypořádat, nikoli pouze odkázat na sdělení příslušného orgánu cizího státu, že finanční pohledávka dosud promlčena není; opačný postup je porušením práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 ve spojení s čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a s čl. 2 odst. 1 a čl. 95 odst. 1 Ústavy České republiky.

Nález

Ústavního soudu - senátu složeného z předsedy senátu Jana Filipa (soudce zpravodaj) a soudců Josefa Fialy a Radovana Suchánka - ze dne 28. března 2017 sp. zn. III. ÚS 2228/15 ve věci ústavní stížnosti Miroslava Kukaně, zastoupeného Mgr. Martinem Vovsíkem, advokátem, se sídlem Malá 43/6, Plzeň, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. července 2015 č. j. 26 Cdo 1125/2015-187 o zamítnutí stěžovatelova dovolání v řízení o stěžovatelově návrhu na zastavení výkonu rozhodnutí z důvodu tvrzeného promlčení pohledávky, za účasti Nejvyššího soudu jako účastníka řízení a Celního úřadu pro Plzeňský kraj, se sídlem Antonína Uxy 945/11, Plzeň, jako vedlejšího účastníka řízení.

Výrok

I. Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 1. července 2015 č. j. 26 Cdo 1125/2015-187 bylo porušeno základní právo stěžovatele na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 ve spojení s čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a čl. 2 odst. 1 a čl. 95 odst. 1 Ústavy České republiky.

II. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. července 2015 č. j. 26 Cdo 1125/2015-187 se ruší.

Odůvodnění

I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadeného rozhodnutí

1. Stěžovatel se ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) domáhá zrušení shora uvedeného usnesení Nejvyššího soudu, neboť má za to, že jím bylo porušeno jeho základní právo na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

2. Na návrh vedlejšího účastníka (pozn.: žádost byla postoupena k vymáhání Celnímu úřadu Plzeň podle tehdejší právní úpravy) bylo proti stěžovateli (jakožto povinnému) vedeno řízení o výkon rozhodnutí pro vymožení dluhu (stěžovatel spolu s dalším dlužníkem měl dopravit do celního území Společenství na německé území dne 31. 3. 1999 2 249 kartonů nezdaněných a neproclených cigaret). Pohledávka byla uplatněna na základě rozhodnutí celního orgánu Spolkové republiky Německo (dále též jen „SRN“), konkrétně rozhodnutí Hlavního celního úřadu Weiden ze dne 19. 5. 1999 evidenční číslo SAZ-1111-039699-05-1999-8900 k uspokojení pohledávky ve výši 1 718 015,20 Kč, a na základě rozhodnutí Celního úřadu Plzeň ze dne 7. 3. 2006 č. j. 4249/06-213 k uspokojení pohledávky ve výši 10 780,49 Kč. Výkon rozhodnutí byl nařízen prodejem spoluvlastnického podílu stěžovatele na nemovitých věcech.

3. Okresní soud Plzeň-jih (dále též jen „okresní soud“) usnesením

 
 Nahoru