Nález 222/2015 SbNU, sv. 79, K odvolání namítajícímu nevhodnost kolizního opatrovníka ustanoveného soudem nezletilému

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
  • A
  • A

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 79, nález č. 222

I. ÚS 1244/15

K odvolání namítajícímu nevhodnost kolizního opatrovníka ustanoveného soudem nezletilému

1. Pochybnost o schopnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí řádně hájit nejlepší zájem dítěte může vzniknout, vystupuje-li jako kolizní opatrovník v řízení před soudem, mezi jehož účastníky je i rodič - zaměstnanec tohoto orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

2. Vystupuje-li kolizní opatrovník v řízení nikoliv v zájmu opatrovance, ale v zájmu některého z dalších účastníků řízení, dochází k zásahu do práv opatrovance, neboť není řádně zastoupen. Zároveň tím dochází k podstatnému znevýhodnění zbylých účastníků řízení, což je v rozporu s požadavky spravedlivého procesu na rovnost zbraní.

3. Soud musí jmenovat takového kolizního opatrovníka, který je schopen vystupovat v zájmu účinné ochrany práv opatrovance. Stejné hledisko musí zvážit i odvolací soud v řízení o odvolání proti rozhodnutí o jmenování kolizního opatrovníka. Je úkolem soudu, aby k námitkám vůči výběru kolizního opatrovníka vyhodnotil, zda vznikla pochybnost o schopnosti opatrovníka řádně hájit zájmy opatrovance a zda lze tuto pochybnost rozptýlit jmenováním odlišného kolizního opatrovníka nebo jiným způsobem (např. určením jiné úřední osoby vnitřním postupem orgánu sociálně-právní ochrany dětí).

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedy senátu Ludvíka Davida a soudců Davida Uhlíře (soudce zpravodaj) a Kateřiny Šimáčkové - ze dne 23. prosince 2015 sp. zn. I. ÚS 1244/15 ve věci ústavní stížnosti B. S., zastoupeného Mgr. Pavlem Douchou, advokátem, se sídlem v Brně, Údolní 33, proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně č. j. 59 Co 19/2015-68 ze dne 22. ledna 2015, kterým bylo zamítnuto stěžovatelovo odvolání proti usnesení soudu prvního stupně o ustanovení opatrovníka synovi stěžovatele v řízení o úpravě výchovy a výživy nezletilého, za účasti Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně jako účastníka řízení a vedlejších účastníků řízení 1. T. P., zastoupené JUDr. Janem Manišovským, advokátem, se sídlem v Uherském Hradišti, Prostřední 132, a 2. nezletilého A. S., zastoupeného Městským úřadem Uherské Hradiště jako kolizním opatrovníkem.

Výrok

I. Usnesením Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně č. j. 59 Co 19/2015-68 ze dne 22. ledna 2015 bylo porušeno právo stěžovatele na spravedlivý proces zaručené čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

II. Usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně č. j. 59 Co 19/2015-68 ze dne 22. ledna 2015 se ruší.

III. Stěžovateli se náhrada nákladů řízení před Ústavním soudem nepřiznává.

Odůvodnění

I. Vymezení věci

1. Jak vyplynulo z ústavní stížnosti a vyžádaného soudního spisu, 1. vedlejší účastnice řízení (dále též „matka“) podala u Okresního soudu v Uherském Hradišti návrh na úpravu výchovy a výživy nezletilého dítěte. Jím se domáhala, aby 2. vedlejší účastník řízení (dále jen „nezletilý“) byl svěřen do její výchovy a stěžovateli byla uložena povinnost přispívat na jeho výživu. Okresní soud usnesením č. j. Nc 2572/2014-2 ze dne 29. 9. 2014 ustanovil nezletilému opatrovníkem orgán sociálně-právní ochrany dětí, konkrétně Městský úřad Uherské Hradiště. Stěžovatel se proti tomuto

 
 Nahoru