Input:

Náhrada vkladů vedených u Sberbank CZ, a. s. Garance

13.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.8.1
Náhrada vkladů vedených u Sberbank CZ, a. s.

Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček

Klienty Sberbank CZ, a. s., zasáhly kroky České národní banky (dále jen "ČNB"), která dne
28. 2. 2022 oznámila, že Sberbank CZ, a. s., není schopna dostát svým závazkům vůči oprávněným osobám, a zahájila kroky k odebrání licence Sberbank CZ, a. s. Tento postup byl dovršen dne 29. 4. 2022, kdy uplynula lhůta pro podání rozkladu proti rozhodnutí ČNB o odebrání licence Sberbank CZ, a. s. Dne 2. 5. 2022 byl Sberbank CZ, a.s. jmenován likvidátor, který bude mít na starosti vypořádání závazků Sberbank CZ, a. s.

Mezi klienty Sberbank CZ, a. s., pak pochopitelně byla i řada společenství vlastníků jednotek, jejichž bankovní vklady byly pojištěny stejně jako vklady všech fyzických a právnických osob, a to až do výše 100 000 EUR. Směnný kurz pak ČNB vyhlásila ke dni 28. 2. 2022, kdy tento činil 24,995 Kč/EUR a celkově jsou tak vklady kryty do výše 2 499 500 Kč.

O tuto náhradu pak není nutné předem žádat ani se nikde registrovat či dokládat výši vkladů, jelikož tyto informace byla Sberbank CZ, a. s., povinna předat Garančnímu systému finančního trhu (dále jen "Garanční systém"), což je instituce zřízená na základě zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, za účelem řešení bankovních krizí. Garanční systém spravuje jmění tvořené Fondem pojištění vkladů, do kterého povinně přispívají všechny banky, stavební spořitelny a družstevní záložny se sídlem v České republice a pobočky bank z jiných než členských zemí EU.

V tomto konkrétním případě probíhá výplata u Komerční banky, a. s. Stačí tedy, aby se zástupce společenství vlastníků jednotek dostavil do pobočky Komerční banky, a. s., prokázal se jakožto oprávněná osoba, tedy dokladem totožnosti a výpisem z rejstříku daného společenství vlastníků jednotek ne starším než tři měsíce. Poté stačí pouze uvést údaje účtu, na který má být náhrada vkladů vyplacena. Právnickým osobám totiž nelze náhradu vyplatit v hotovosti, pouze bezhotovostně na jiný bankovní účet.

Pokud tedy vklad společenství vlastníků jednotek u Sberbank CZ, a. s., nepřevyšoval částku ve výši 2 499 500 Kč, je celý proces vyplacení náhrady vkladů velmi jednoduchý a rychlý. V opačném případě bude společenství vlastníků vyplacena pouze částka ve výši 2 499 500 Kč, přičemž zbývající část vkladu nad 2 499 500 Kč bude muset společenství vlastníků nárokovat přímo vůči Sberbank CZ, a. s.

Za určitých podmínek mohli vkladatelé požádat do 28. 4. 2022 o výplatu zvýšené náhrady ve výši dvojnásobku náhrady základní, avšak toto se týkalo pouze fyzických osob.

Pokud tedy mělo společenství vlastníků jednotek na účtu peněžní prostředky přesahující částku ve výši 2 499 500 Kč, musí se se svým nárokem obrátit přímo na Sberbank CZ, a. s. Částka přesahující vklad krytý pojištěním vkladů bude představovat pohledávku společenství vlastníků jednotek u Sberbank CZ, a.