Input:

MZDR 20599/2020-110/MIN/KAN, Ochranné opatření - vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 23. 8. do 30. 9. 2021 Archiv

18.8.2021, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

 Č. j.: MZDR 20599/2020-110/MIN/KAN

OCHRANNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. h) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 68 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto ochranné opatření:

I.

  1. S účinností ode dne 23. srpna 2021 od 00:00 hod. do dne 30. září 2021 do 23:59 hod. důrazně nedoporučuje všem občanům České republiky a cizincům s bydlištěm na území České republiky vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19 způsobeného novými mutacemi koronaviru SARS-CoV-2 podle bodu 2; to neplatí pro cesty, které vzhledem ke své povaze nesnesou odkladu.
  2. S účinností ode dne 23. srpna 2021 od 00:00 hod. do dne 30. září 2021 do 23:59 hod. stanoví, že zeměmi s extrémním rizikem nákazy pro účely tohoto ochranného opatření jsou: Brazílie, Kolumbie, Mosambik, Nepál, Paraguay, Peru, Tanzánie (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba).

II.

Toto ochranné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

III.

S účinností ode dne 23. srpna 2021 od 00:00 hod. se ruší ochranné opatření ze dne 30. července 2021, č.j. MZDR 20599/2020-105/MIN/KAN.

Odůvodnění:

Z důvodu globálního šíření nových variant viru, včetně jejich prokázaných importů do ČR, a potřeby předejít dalšímu šíření na území ČR a maximálně zabraňovat dalšímu importu zejména jihoafrické, brazilské a indické mutace, bylo rozhodnuto o vydání důrazného nedoporučení všem občanům ČR a cizincům s bydlištěm v ČR cestovat do zemí s extrémním rizikem nákazy těmito mutacemi, ledaže cesta do těchto zemí nesnese odkladu. Cílem je zejména výrazně omezit zbytné cesty (zejména z důvodu turistiky) do zemí, kde je vysoce rizikové ohrožení nákazou novými variantami viru COVID-19 a zároveň, které nemají dostatečně nastavená protiepidemická opatření, která by přenosu nákazy mohla předcházet nebo již i přes snahu dochází ke komunitnímu šíření. Pro případný návrat do ČR jsou stanovena přísná protiepidemická pravidla obsažená v samostatném ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví.

Na seznam zemí s extrémním rizikem nákazy jsou zařazeny státy, které jsou zeměmi původu nových variant viru a další země, kde je potvrzeno jejich významné či dokonce již komunitní šíření. Při hodnocení rizika jednotlivých zemí se vychází ze všech dostupných informací, jako jsou hodnotící zprávy ECDC, situačních zpráv WHO, informace poskytované CDC, mapování situace prostřednictvím databáze GISAID EpiCoV, ze zpráv zastupitelských úřadů ČR či veřejně dostupných zdrojů.

S ohledem na to, že v České republice je dominantní variantou viru SARS-CoV-2 tzv. delta varianta (dříve indická), dochází od 23. srpna 2021 k vyřazení zemí, kde je dostatek ověřitelných informací rovněž o dominanci varianty delta. Z tohoto důvodu dochází k vyřazení těchto zemí: Botswana, Eswatini (Svazijsko), Indie, Jižní Afrika, Lesotho, Malawi, Namibie, Rusko, Tunisko, Zambie a Zimbabwe.

Většinu níže uvedených zemí vyjma Peru a Tanzanie, kdy Peru je řazeno k stupni 3 a Tanzanie je bez hodnocení z důvodů níže uvedených řadí americké středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (CDC) ve svém hodnocení pro cestování do nejvyšší kategorie do stupně 4, v tomto stupni se nacházejí země, kam CDC v návaznosti na epidemickou situaci nedoporučuje cestovat. Metodika hodnocení vychází z podobné metodiky, jakou využívá při svém hodnocení Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí, tj. při zařazování států do jednotlivých stupňů se hodnotí incidence a počty provedených testů za stanovené období 28 dní v přepočtu na 100 tisíc obyvatel.

Brazílie

Koncem prosince 2020 byla v Brazílii detektována mutace koronaviru označovaná jako gamma (SARS-CoV-2 P.1) a dochází stále k jejímu šíření v zemi. Prvotní zjištění pochází z Japonska, kde byla tato mutace identifikována u čtyř turistů, kteří se vrátili z brazilské Amazonie. Situace v zemi se stabilizovala, i tak Brazílie zůstává po USA druhou zemí na světě s největším celkovým počtem úmrtí a zároveň třetí zemí s největším počtem nakažených osob. V přepočtu na počet obyvatel je Brazílie aktuálně na 7. místě na světě co do počtu úmrtí. Pokud jde o sběr dat ohledně vývoje pandemie, aktuální data jsou denně zveřejňována na webu brazilského ministerstva zdravotnictví (https://covid.saude.gov.br). V polovině loňského roku sice došlo ke kontroverzní situaci, kdy byla opakovaně měněna metodika sběru těchto dat, a tudíž data nebyla považována za důvěryhodná, avšak tato situace se vyřešila poměrně záhy tím, že se sběrem dat začalo zabývat nezávislé veřejné konsorcium (složené mj. ze zástupců médií) a dále zdravotnické/vědecké nadace (např. FioCruz), které na rozdíly ve shromažďovaných datech začaly upozorňovat a samy zveřejňovat své vlastní statistiky. V současné době jsou data zveřejňovaná brazilským ministerstvem zdravotnictví považována za důvěryhodná a jsou neustále pod dohledem uvedených nezávislých entit. Sběr dat týkající se nové mutace v současné době dle dostupných informací však není zveřejňován.

Kolumbie

Dle informací WHO[1] je Kolumbie zemí, kde dochází k šíření gamma mutace koronaviru (SARS-CoV-2 P.1). První nákaza gamma mutací koronaviru byla odhalena v lednu 2021 ve státě Amazonas, odkud byl detekován import nákazy do Bogoty. Dle místních informací, které shromáždil ZÚ Bogota, panují obavy z šíření této mutace koronaviru, protože existují studie, že