Input:

MZDR 12591/2020-1/OES, Mimořádné opatření (pokyny pro zdravotnické pracovníky a poskytovatele zdravotnických služeb) Archiv

5.4.2020, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Č. j.: MZDR 12591/2020-1/OES

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatřeni:

 I.

1. Všem osobám, vykonávajícím zdravotnické povolání podle zákona Č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zdravotnický pracovník“) se nařizuje v případě, že zjisti, že byly v přímém kontaktu s osobou, u které bylo potvrzeno onemocnění COVID-19, bez přiměřených osobních ochranných prostředků (dále jen „rizikový kontakt“), aby o tom bezodkladně informovaly svého zaměstnavatele - poskytovatele zdravotních služeb.

2. Všem poskytovatelům zdravotních služeb se nařizuje dodržovat tato pravidla:

  • V případě, že poskytovatel zdravotních služeb zjistí, že zdravotnický pracovník, který v jeho rámci poskytuje zdravotní služby, měl rizikový kontakt, tak rozhodne, zda je výkon práce daným zdravotnickým pracovníkem nezbytný pro zajištění poskytování zdravotních služeb tímto poskytovatelem.
  • Pokud výkon práce daným zdravotnickým pracovníkem není nezbytný pro zajištění poskytování zdravotních služeb tímto poskytovatelem, pak poskytovatel zdravotních služeb informuje místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, který nařídí zdravotnickému pracovníkovi karanténu.
  • Pokud výkon práce daným zdravotnickým pracovníkem je nezbytný pro zajištění poskytování zdravotních služeb tímto poskytovatelem, pak poskytovatel zdravotních služeb a zdravotnický pracovník postupuji podle bodu 3. Poskytovatel zdravotní služeb oznámí tuto skutečnost místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

 3. Všem zdravotnickým pracovníkům bez klinických příznaků, kteří měli rizikový kontakt, se nařizuje dodržovat tato pravidla:

  • Zdravotnický pracovník pracuje s respirátorem třídy FFP3 bez výdechového ventilu po dobu 14 dnů.
  • Zdravotnicky pracovník používá jeden respirátor maximálně po dobu 8 hodin.
  • Zdravotnický pracovník využívá na odpočinek a stravování v zdravotnickém zařízení místnost bez přítomnosti jiné osoby.
  • Zdravotnický pracovník pracuje v takovém režimu práce, aby se minimalizoval kontakt s ostatními pracovníky a pacienty, jimž neposkytuje zdravotní služby.
  • Zdravotnický pracovník omezí pohyb po zdravotnickém zařízení na nezbytně nutnou míru.
  • Zdravotnický pracovník si každý den bezprostředně před zahájením výkonu