Input:

Možnosti využití policejní kamery Garance

15.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.156
Možnosti využití policejní kamery

Mgr. Mgr. Radana Burešová

Dotaz:

Vzhledem k narůstající agresivitě přistižených osob v ochranných pásmech, které porušují zákaz vstupu, nebo pytláků, jsme diskutovali, že by pro hrázné byla výborná pomůcka policejní kamera např. CEL-TEC PK65. Případná slovní agresivita přistižených osob anebo přímo napadení hrázného by bylo zaznamenáno a při následném vyšetřování by hrázný měl k dispozici záznam skutečného průběhu události a předešlo by se nedorozumění. Potřebovali bychom od Vás posoudit, zda je možné, aby hrázní byli vybaveni touto pomůckou a jaké by byly podmínky jejího použití. Zajímá nás tato problematika z hlediska GDPR.

Odpověď:

Aby bylo možné osobní kamery se záznamem používat, musí být splněny následující podmínky:

1. Použití kamer slouží k legitimnímu účelu, aprobovanému obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). V uvedeném případě přichází v úvahu okolnost, že „zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě” (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Již z uvedené citace GDPR vyplývá, že zájem, který má být pořizováním kamerových záznamů chráněn (zdraví zaměstnance a majetek zaměstnavatele) musí převažovat nad zájmem na ochraně soukromí subjektů údajů (nahrávaných osob), které i tak musí být co nejvíce chráněno. Pokud budou splněny podmínky pro uplatnění tohoto důvodu zpracování osobních údajů, není nutný jiný právní důvod zpracování, tj. ani souhlas.

Policie je v tomto ohledu v jiném postavení, neboť zákon o policii jí výslovně přiznává právo „je-li to nezbytné pro plnění jejích úkolů, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy osob a věcí nacházejících se na místech veřejně přístupných a zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu úkonu”.

2. Cíle sledovaného používáním osobních kamer se záznamem nelze dosáhnout jiným způsobem, a to ani za cenu zvýšených nákladů, tj. pořizování záznamů musí být nezbytné. Zde patrně jako jediné jiné opatření, které by mohlo být alternativou kamer, přichází v úvahu personální posílení „hlídek”, což je v praxi zřejmě nemožné.

Pokud jsou splněny výše uvedené podmínky, lze k používání kamer přistoupit, vyplývají z něj však následující povinnosti:

a) Případným subjektům údajů musí být poskytnuty informace uvedené v článku 13 GDPR, nejlépe jak na webových stránkách příslušného správce osobních údajů, tak prostřednictvím informačních tabulí umístěných přímo v oblasti, kde může k nahrávání dojít. Informace typu „Tento prostor je monitorován” je nedostatečná, jelikož nesplňuje požadavky stanovené v článku 13 GDPR.

Hrázný by rovněž měl dotčenou osobu o nahrávání informovat, její souhlas však není třeba (viz bod 1. výše). Též případný argument nahrávané osoby, že nahrávání zasahuje do jejích osobnostních práv, je bezpředmětný, jelikož § 88 odst. 1 NOZ výslovně stanoví, že „Svolení není třeba,