Možnosti výměny plynových kombinovaných kotlů za kotle kondenzačníGarance

14.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Možnosti výměny plynových kombinovaných kotlů za kotle kondenzační

14.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1.3
Možnosti výměny plynových kombinovaných kotlů za kotle kondenzační

Doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.

Formou případové studie osvětlujeme postup výměny atmosférických kombinovaných kotlů v bytovém domě. Praktický návod zahrnuje technické i legislativní předpoklady včetně doporučení v konkrétním případě.

Případ

Zajímá nás možnost řešení výměny atmosférických kombi kotlů v bytovém domě společenství vlastníků, které jsou napojeny do společného sdruženého komínu. Podle nařízení komise EU č. 813/2013 existuje pro tyto případy výjimka, kdy lze uskutečnit výměnu za stávající typ kotle a není nutný kondenzační. Servisní technik tvrdí, že jiný než kondenzační kotel připojit nesmí. Navíc prý od 26. 9. 2018 budou platit zpřísněné podmínky pro emise kotle na méně než 56mg/kWh NOx, kdy takový kotel nekondenzační není možné koupit. Vlastník může připojit kondenzační kotel do společného komínu pouze podle posouzení odborné osoby za konkrétních podmínek, které vyžadují stavební úpravy na komínu (společných prostorech) a současně i na ostatních původně instalovaných zařízeních ve vlastnictví jednotlivých vlastníků - společně připojené nekondenzační i kondenzační kotle ve společném komínu vyžadují instalaci zpětných klapek proti vniknutí vlhkosti do atm. kotlů, pokud vůbec je možná společná instalace v rámci komínu, také při společném zapojení hrozí rychlé znehodnocení původních kotlů vlivem vlhkosti kondenzátu v komínu. Dále je nutné zajištění dostatečného přívodu vzduchu pro spalování pro všechny kotle v komínu, odkanalizování komínu, řešení připojení samotného kotle do kanalizace – zřejmě nutná nová stoupačka, dále je možný požadavek neutralizace kondenzátu při vypouštění do kanalizace – tedy instalace neutralizační jednotky. V domě je 16 bytových jednotek, ve společném komínu vždy po osmi.

Může vlastník, který je z důvodu nefunkčnosti původního kotle nucen řešit výměnu za nový, požadovat po společenství zpracování odborného posouzení a uskutečnění potřebných stavebních úprav společných prostor, když neexistuje jiná možnost zajištění výroby tepla a teplé vody v jeho bytě než instalace kondenzačního kotle? Kdo hradí náklady s tím spojené – je možné po ostatních členech společenství vyžadovat zaplacení této investice např. z dlouhodobé zálohy na opravy domu? Je možné žádat v souvislosti s řešením nutné výměny starých kotlů nějakou dotaci - pro bytový dům nebo pro jednotlivé vlastníky?

1. Podklady pro zpracování

Podle zaslaných podkladů (Technická zpráva vytápění, dispozice bytů) k bytovému domu:

 • je zajišťováno v každém bytě vytápění a příprava TUV z plynových kombinovaných standardních kotlů s atmosférickým hořákem v provedení C, s výkonem 24 kW;

 • připojení kombinovaných etážových kotlů je na společný suchý koaxiální komín typu Schiedel Quadro;

 • kotle jsou připojeny na komín s přirozeným tahem bez spalinového ventilátoru v komíně;

 • bytový dům je čtyřpodlažní se čtyřmi byty na podlaží;

 • kotle jsou v každém bytě připojeny v podlaží vždy dva na komín z předsíní bytů;

 • byty jsou vytápěny samostatnými bytovými teplovodními okruhy (souproudě nebo větevně) prostřednictvím otopných těles s místní regulací termostatickými ventily;

 • výpočtová teplota soustavy je 80/60 °C;

 • technická zpráva uvádí, že tepelné ztráty jednotlivých bytů jsou od 4,4 do 6,6 kW. Podle platných tepelně technických požadavků na budovy v době výstavby jsou tyto tepelné ztráty značně nadhodnocené.

2. Legislativní zásady

Podle legislativy EU bude pro budoucí parametry kladené na kotle charakteristické:

 • kotle jsou kondenzační – odváděné spaliny jsou nebo mohou být pod rosným bodem spalin;

 • užitečná účinnost při 30 % jmenovitého výkonu nesmí být nižší než 94 % jmenovitého výkonu;

 • emisní limity (budou platit od 26. 9. 2018) na NOx nesmí překročit 56 mg/kW spotřebovaného paliva (vztaženo na spalné teplo).

Nebude možné nadále provozovat kotle standardní, tj. nekondenzační ani ty, u kterých nebudou splněny požadavky na účinnost a emise. Výjimky jsou vždy jen dočasné a budou platit pouze do určité doby. Nelze tedy provádět výměny, které by přinášely nesystémové řešení.

3. Vlastnosti spalin a způsob odvodu spalin

U kondenzačních kotlů platí, že spaliny odváděné od kotle do komína mohou mít (resp. mají) teplotu pod svým rosným bodem. Účinnost zdroje a tím otopného systému se kondenzací spalin zvyšuje o skupenské teplo uvolněné do otopné vody. Je proto výhodné snižovat teplotu otopné vody a následně teplotu spalin na nejmenší možnou mez. U spalin pak na teplotu až 40 nebo 35 °C. Tyto teploty jsou dosaženy nejčastěji při provozu vytápění v přechodném období, a to v době, kdy venkovní teplota je vyšší než v zimním období. Teplotní rozdíl mezi spalinami a venkovním vzduchem se snižuje, a tím podmínky pro vytvoření přirozeného vztlaku v komíně (přirozeného tahu) jsou téměř nulové. Kondenzační spotřebiče nelze připojovat na komín s přirozeným tahem, musí být tedy odváděny nuceně – přetlakem ventilátoru ve spotřebiči – nejčastěji v hořáku nebo ve spalinovém hrdle. Pak se v komínovém průduchu může vytvořit přetlak nebo je v komínovém průduchu vytvořen přetlak od spalinového ventilátoru v ústí komína.

Společný komín Schiedel Quadro má komínový průduch hodnocen a zařazen jako komín suchý s možností případné krátkodobé kondenzace v průduchu.

Zachování podtlaku v komínovém průduchu může zajistit spalinový ventilátor v ústí komína. Snižování vlhkosti kondenzujících spalin v komíně s umělým tahem lze zajistit přisáváním vzduchu do komínového průduchu (vzduch je suchý, spaliny hodně vlhké). Může se tak dít přívodem vzduchu klapkou v patě komínového průduchu. Ventilátor musí změnou otáček vytvářet proměnný průtok a proměnný poměr směšování pomocí čidel podtlaku na nejchoulostivějších místech tak, aby byl zajištěn u sopouchu podtlak a proudění směsi vzduch - spaliny bylo nad jejich rosným bodem. Suchá směs vzduch – spaliny je přijatelná pro suchý komín. Vyváženost tohoto nuceného podtlaku v komíně závisí na možnosti regulace tahu v kouřovodu a rozsahu příslušného podtlaku v komínovém

 
 Nahoru