Logistika služebGarance

27.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Logistika služeb

27.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.3
Logistika služeb

Ing. Jiří Skuhra, CSc., Ing. Lenka Haráková

1. Cena služeb

Cena služeb je určena peněžní částkou oceňující dodávku komodit (odvozeně od jejich množství), jejichž prostřednictvím se služby spojené s bydlením poskytují. Obecně se cena tvoří různými způsoby a metodami, obvykle se uvádějí metody nákladové, výnosové, porovnávací a jiné. Zvolená metoda cenotvorby je podmíněna účelem použití ceny služeb, tzn. pro konkrétně pojmenovanou službu, konkrétně použitou jednotku množství (míru) poskytované služby a konkrétní dodací podmínky (jakost, termín a jiné určující podmínky). Cena služby se posuzuje vůči ceně obvyklé v čase a místě plnění.

Tvorba a použití ceny služeb jsou upraveny především zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, a řadou předpisů navazujících, především předpisů, upravujících pravidla cenové regulace a oblast daňovou. Významné parametry pro tvorbu ceny a způsob jejího používání zejména v rámci smluvních závazkových vztahů (nákup a prodej zboží) stanoví zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Při stanovení a používání cen tepla (popř. chladu) je nutno respektovat i další omezení, vyplývající především ze zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetického zákona), z jeho prováděcích předpisů a z platných pravidel cenové regulace. Tato omezení mají charakter dodatečných určujících podmínek dohody o ceně a těsně souvisejí s některými charakteristickými vlastnostmi ceny tepla ve vztahu k množství dodaného tepla při jeho účtování odběratelům (poskytovatelům energetických služeb).

Věcně usměrňované ceny respektují stanovené podmínky cenových orgánů pro sjednávání cen. Těmito podmínkami jsou maximální rozsah možného zvýšení cen ve vymezeném období nebo maximální podíl, v něm je možno promítnout do ceny zvýšení cen určených vstupů ve vymezeném období, nebo závazný postup při tvorbě ceny nebo při její kalkulaci.

Za ekonomicky oprávněné náklady se považují náklady odpovídající množství přímého materiálu, mzdové a ostatní osobní náklady, technologicky nezbytné ostatní náklady a náklady oběhu. Při posuzování ekonomicky oprávněných nákladů se obecně vychází z dlouhodobě obvyklé úrovně těchto nákladů v obdobných ekonomických činnostech s přihlédnutím ke zvláštnostem daného zboží (komodity, služby). Tyto náklady je nezbytné v konkrétním případě prokazatelně doložit z evidence (z účetních podkladů, fakturace, kalkulace apod.).

2. Stanovení výše zálohy na služby, jejich splatnost a způsob změny jejich výše

Poskytovatel služby má právo požadovat na nájemci placení zálohy na úhradu cen služeb poskytovaných s užíváním bytu. Výši zálohy na úhradu cen služeb poskytovaných s užíváním bytu si poskytovatel služeb ujedná s příjemcem služby, nebo ji stanoví bytové družstvo (ve vztahu k nájemcům družstevních bytů a družstevních nebytových prostor) anebo společenství vlastníků (ve vztahu k vlastníkům jednotek). Nedohodnou-li se, nebo bytové družstvo, resp. společenství vlastníků nerozhodne, určí poskytovatel služeb příjemci (konečnému spotřebiteli, nájemci) měsíční zálohy za jednotlivé druhy služeb jako měsíční podíl z předpokládané roční ceny uplynulého roku nebo podle posledního zúčtovacího období nebo z ceny odvozené z předpokládaných cen běžného roku, jestliže některé služby v uplynulém období nebyly placeny nebo poskytovány. Forma placení je věcí dohody mezi vlastníkem budovy a uživatelem bytu.

Poskytovatel služby má právo změnit v průběhu roku měsíční zálohu v míře odpovídající změně ceny služby nebo z dalších oprávněných důvodů, zejména změny rozsahu nebo kvality služby. Měsíční zálohu může pronajímatel požadovat nejdříve od prvního dne měsíce následujícího po písemném a zdůvodněném oznámení nové výše zálohy nájemci.

3. Postup při rozúčtování nákladů na služby

Ceny služeb (výdaje poskytovatele služeb) se rozúčtují

 
 Nahoru