Kontrolní činnost výboru zastupitelstva obceGarance

22.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Kontrolní činnost výboru zastupitelstva obce

22.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5 Kontrolní činnost výboru zastupitelstva obce

Ing. Anna Matoušková

Zastupitelstvo obce jako nejvyšší orgán obce s rozhodujícím oprávněním v oblasti samostatné působnosti si zřizuje výbory jako své přípravné, poradní, iniciativní a kontrolní orgány, přičemž mezi povinně zřizované výbory u obcí patří kontrolní a finanční výbor, příp. za splnění zákonem stanovených podmínek také výbor pro národnostní menšiny.

Z výše uvedeného vyplývá, že na kontrolní mechanismy obce je kladen větší důraz, neboť finanční a kontrolní výbor je zastupitelstvem zřizován povinně a kromě úkolů svěřených jim výslovně zastupitelstvem obce jim jsou zákonem stanoveny úkoly přímo, které tyto výbory provádí i bez pověření zastupitelstva.

Ministerstvo vnitra ve svém metodickém doporučení k činnosti územních samosprávných celků, které se týká oblasti jejich výborů a komisí uvádí, že ač zákon o obcích výslovně neupravuje ukončení funkčního období výborů, lze z důvodu závislosti jejich existence na existenci zastupitelstva dovodit, že jejich funkční období končí současně s funkčním obdobím zastupitelstva. Stávající zastupitelstvo může rozhodnout o ukončení činnosti svých výborů před uplynutím volebního období (např. na svém posledním jednání před volbami), pokud tak neučiní, jeho výbory zanikají s koncem jeho funkčního období (tj. zánikem mandátů jednotlivých členů zastupitelstva – mandát člena zastupitelstva obce zaniká podle § 55 odst. 2 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, dnem voleb do zastupitelstva obce). Je ale možné, nikoli však nezbytné, aby nově zvolené zastupitelstvo svým „formálním” usnesením ukončilo činnost výborů zastupitelstva předchozího, resp. aby ukončení činnosti výborů „formálně” deklarovalo. Následně nově zvolené zastupitelstvo rozhodne o zřízení „svých” výborů a zvolí jejich předsedy a členy.

Úkoly výborů zastupitelstva

Výbory plní úkoly stanové zákonem a úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo obce a ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce. Výbory jsou oprávněny svá stanoviska a návrhy předkládat zastupitelstvu obce.

Úkoly, resp. další kontrolní úkoly, kterými zastupitelstvo pověřuje výbory (a to nejen finanční výbor nebo kontrolní výbor), vycházejí především z ustanovení § 84 a 85 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, kde je pro rozhodování zastupitelstva žádoucí získat další informace, popř. stanoviska k projednávané věci. Jde zejména o:

  1. projednání návrhu rozpočtu obce a změn schváleného rozpočtu obce; výbor k nim zastupitelstvu předkládá svá stanoviska,
  2. projednávání průběžného plnění rozpočtu obce,
  3. projednání závěrečného účtu obce; výbor k němu zastupitelstvu předkládá své stanovisko,
  4. kontrolu hospodaření právnických osob a zařízení založených nebo zřízených obcí,
  5. kontrolu využití dotací poskytovaných z rozpočtu obce,
  6. plnění úkolů obecní policií, byla-li zřízena,
  7. projednávání majetkoprávních úkonů; předkládá k nim zastupitelstvu svá stanoviska.

Zastupitelstvu obce výbor předkládá i zápis (prostřednictvím svého předsedy, který je členem zastupitelstva) o provedené kontrole (§ 119 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.), který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků, ke kterému je připojeno vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala (zápis je podepsán členy výboru, kteří kontrolu provedli a zaměstnancem, jehož činnosti se kontrola týkala).

Finanční a kontrolní výbor

Dle § 119 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 128/2000 Sb. má kontrolní výbor přímo ze zákona (tj. i bez výslovného pověření zastupitelstva obce) oprávnění kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena, a dále kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. Kromě toho plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce [ § 119 odst. 3 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.].

Obdobné platí pro finanční výbor, který je přímo ze zákona [ § 119 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. ] oprávněn provádět kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a rovněž pak plní i další úkoly, jimiž jej pověří zastupitelstvo obce [ § 119 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. ].

Úprava postupu výborů při provádění kontrol

Výbory plní úkoly tak jako zastupitelstvo v oblasti samostatné působnosti, a vzhledem k tomu, že výkon samostatné působnosti je zákonem minimálně regulován, může

 
 Nahoru