Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 972Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 972

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.4.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 972

Mgr. Pavla Krejčí

[Trvání, zrušení a zánik ústavní výchovy]

Ústavní výchova „je pojímána jako naprosto výjimečné, vlastně jen podpůrné výchovné opatření”.1 Proto je podle NOZ pojímána jako institut dočasný a lze ji nařídit nejdéle na dobu tří let (ovšem opakovaně). Fakticky je však trvání ústavní výchovy omezeno především na dobu, kdy je zde na straně dítěte potřeba trvání tohoto výjimečného opatření. Soud totiž může v souladu s odst. 2 komentovaného ustanovení ústavní výchovu zrušit, pokud pominou důvody, pro které byla ústavní výchova nařízena, nebo je-li možné dítěti zajistit jinou než ústavní péči.

K odst. 1

Maximální délka ústavní výchovy

Jedním rozhodnutím lze ústavní výchovu nařídit maximálně na tři roky. Soud musí v rozsudku, kterým rozhoduje o nařízení ústavní výchovy uvést délku doby, na kterou se ústavní výchova nařizuje, a tuto délku zdůvodnit. „Pokud by doba ve výroku absentovala, uplatní se zákonná norma, tedy ústavní výchova potrvá tři roky.2 Bude také záležet na tom, do jakého typu zařízení bude dítě umísťováno, neboť např. pobyt v diagnostickém ústavu by neměl přesáhnout délku osmi týdnů (§ 5 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí).

Přezkum důvodnosti ústavní výchovy

V průběhu trvání ústavní výchovy musí soud v souladu s § 973 nejdéle v šestiměsíčních intervalech provádět pravidelný přezkum toho, zda:

−trvají důvody pro nařízení ústavní výchovy podle § 971 nebo zda

−není možné zajistit dítěti náhradní rodinnou péči.

Rozhodnutí o prodloužení ústavní výchovy

Před uplynutím doby, na kterou byla ústavní výchova nařízena, může soud rozhodnout o prodloužení ústavní výchovy, pokud důvody pro ni stále trvají. Trvání ústavní výchovy lze prodloužit opakovaně, vždy však nejdéle na dobu tří let. Pokud soud nestihne o prodloužení doby ústavní výchovy včas pravomocně rozhodnout, zůstává dítě v ústavní výchově, i když uběhla doba dříve rozhodnutím soudu stanovená. Podobně tomu bude, pokud soud povede řízení o zrušení ústavní výchovy (viz odst. 2 komentovaného ustanovení). „Při novém rozhodování o prodloužení doby trvání ústavní výchovy musí soud provést všechny důkazy, které vedou jak ke skutečnostem zakládajícím rozhodnutí o zrušení ústavní výchovy, tak k důvodům pro její prodloužení. Rozhodování by nemělo být mechanické, založené jen na zprávě orgánu sociálně-právní ochrany dětí, ale mělo by shrnovat vývoj řešení situace dítěte za poslední 3 roky.”3 O prodloužení ústavní výchovy rozhoduje soud rozsudkem.

K odst. 2

Zrušení ústavní výchovy

V případě, že

−pominou důvody, pro které byla ústavní výchova nařízena nebo

−je-li

 
 Nahoru