Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 968Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 968

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.3.2.11
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 968

Mgr. Pavla Krejčí

[Povinnosti dítěte k pěstounské rodině]

Dítě žijící u pěstounů (v jejich domácnosti) má obdobné povinnosti jako dítě žijící v domácnosti rodičů (§ 886). Musí tedy:

  1. pomáhat podle svých možností a schopností v pěstounově domácnosti,
  2. má-li vlastní příjem, musí přispívat i na hradu společných potřeb rodiny.

Pomoc v domácnosti

„Výchovný charakter tohoto ustanovení má především naučit dítě podílet se na rozdělení rolí v rodině, zapojit se do fungování domácnosti, navazovat spolupráci se členy domácnosti.”1 Konkrétní rozsah pomoci dítěte bude záviset na možnostech a schopnostech dítěte, tedy na jeho věku, zdravotním stavu, mentálních schopnostech. „Pokud zákon hovoří o pomoci v domácnosti, je tím řečeno, že se pomoc nevztahuje např. na podnikání pěstounů.”2

Příspěvek na úhradu společných potřeb rodiny

Pokud má dítě vlastní příjem, je povinno se podílet na úhradě společných potřeb rodiny. Příjem nezletilce může pocházet jak z jeho vlastního výdělku, tak i z výnosu jeho jmění. Získávat příjem vlastní prací může dítě starší 15 let, které dokončilo povinnou školní docházku; mladší děti mohou získávat vlastní příjem pouze z umělecké, kulturní, reklamní a sportovní činnosti (§ 34).

Od 1. 1. 2013 v případě, že má dítě v pěstounské péči vlastní příjem, není nezaopatřeným dítětem ve smyslu § 47f odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, a nemá tudíž nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči. Tento příspěvek však není příjmem dítěte ve smyslu komentovaného ustanovení, ale má sloužit na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a vyplácí se pěstounům. Vedle

 
 Nahoru