Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 964Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 964

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.3.2.7
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 964

Mgr. Pavla Krejčí

[Společná pěstounská péče]

V souladu s komentovaným ustanovením může být dítě svěřeno do společné pěstounské péče pěstounům, pokud jsou manželé. Jiným osobám (např. registrovaným partnerům) nemůže být dítě svěřeno do společné pěstounské péče.

Souhlas společných pěstounů

Pokud má být dítě svěřeno do společné pěstounské péče, musejí s tím vyslovit souhlas oba manželé. Oba manželé jsou tedy účastníky řízení o svěření dítěte do pěstounské péče. Pěstounem se však může stát i pouze jeden z manželů. V takovém případě se však ke svěření dítěte do péče pouze jednoho z manželů vyžaduje souhlas druhého manžela (k tomu komentář k § 965)

Vzájemné vztahy pěstounů

Ustanovení § 876 a 877 je třeba použít pro vzájemné vztahy pěstounů obdobně. Práva a povinnosti pěstouna pak budou vykonávat oba manželé společně – ve vzájemné shodě. Pokud by hrozilo při rozhodování o záležitosti dítěte nebezpečí z prodlení, může jeden z pěstounů rozhodnout nebo dát přivolení sám; je ale povinen neprodleně sdělit druhému z pěstounů, jaký je stav věcí. Pokud bude jednat jeden z pěstounů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě, která je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého z pěstounů.

Rozvod společných pěstounů

Pokud bylo dítě svěřeno do společné pěstounské péče manželů, nemůže být manželství pěstounů rozvedeno, dokud nebudou upraveny povinnosti a práva pěstounů pro dobu po rozvodu. Rozvodem manželství společná pěstounská péče zaniká; soud většinou rozhodne (je-li to v zájmu dítěte), že dítě bude nadále svěřeno pouze jednomu z původních pěstounů – manželů. „Není však vyloučeno, aby soud upravil styk dítěte s tím z manželů, do jehož výlučné péče dítě nebylo svěřeno, jako s osobou společensky blízkou ve smyslu § 927.”1 Některé komentáře mluví o možnosti stanovení střídavé pěstounské péče pro dobu po rozvodu manželů společných pěstounů. S takovým názorem se

 
 Nahoru