Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 956Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 956

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.3.1.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 956

Mgr. Pavla Krejčí

[Vyživovací povinnost k dítěti svěřenému do péče jiné osoby]

„Vyživovací povinnost rodičů k dětem svěřeným do péče jiné osoby nezaniká. Rodiče musí svou vyživovací povinnost plnit podle svých možností, schopností a majetkových poměrů a ve vazbě na odůvodněné potřeby dítěte.”1

Výše výživného

Výživa dítěte tedy v případě svěřenectví není hrazena z veřejných zdrojů, jako je tomu u pěstounské péče, ale stanoví ji soud v rozhodnutí, kterým svěří dítě do péče jiné osoby (§ 953). Vyživovací povinnost nemusí být stanovena pouze rodičům dítěte, ale kterémukoliv příbuznému v přímé linii; může se tak jednat i o prarodiče nebo praprarodiče. Povinnost rodičů poskytovat dětem výživné se opírá o § 910. Výše výživného se určuje podle pravidel uvedených v komentovaném ustanovení, kdy pro určení rozsahu výživného jsou rozhodné možnosti, schopnosti a majetkové poměry rodičů. V komentovaném ustanovení však chybějí některá kritéria rozhodná pro stanovení výše výživného – zejména pak odůvodněné potřeby a majetkové poměry dítěte. Ty je třeba také zvažovat a komentované ustanovení pak vykládat společně s obecným ustanovením o stanovení výše výživného (§ 913). Blíže ke stanovení výše výživného komentář k § 913.

Povinnost hradit výživné vzniká rodičům okamžikem nabytí právní moci rozsudku o svěření dítěte do péče jiné osoby.

Judikatura

Stanovisko občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 18. června 1986, sp. zn. Cpj 298/85

Jestliže soud svěří dítě do výchovy jiného občana než rodiče, popřípadě do společné výchovy manželů, podle ustanovení § 45 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, určí současně vyživovací povinnost k dítěti. Počátek vyživovací povinnosti se stanoví od právní moci rozsudku o svěřené dítě do výchovy jiného občana než rodiče, popřípadě do společné výchovy manželů, podle ustanovení § 45 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině. K dřívějšímu datu lze počátek vyživovací povinnosti stanovit jen v případě, že jiný občan než rodič, popřípadě manželé, převzali dítě do péče na základě předběžného opatření učiněného národním výborem nebo nařízeného soudem.

Práva pečující osoby

Výživné se hradí k rukám pečující osoby. Pečující osoba je oprávněna také podat návrh na úpravu výše výživného v případě, že se změní poměry. Stejné právo mají i rodiče. Pečující osoba má vedle toho

 
 Nahoru