Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 940Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 940

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1.13
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 940

Mgr. Pavla Krejčí

[Manžel poručníka]

V souladu s § 932 může soud jmenovat poručníkem i dvě osoby; zpravidla pak tomu bude u manželů. Může se však jednat i o registrované partnery nebo druha a družku (blíže k tomu komentář k § 932).

Soud však tak postupovat nemusí a může jmenovat poručníkem také jen jednoho z manželů. Ke stejné situaci může dojít v případě, kdy poručník po svém jmenování teprve manželství uzavře.

Péče manžela poručníka

Pokud žije manžel poručníka s poručníkem ve společné domácnosti, pak má právo a povinnost podílet se na péči o poručence a podílet se na jeho výchově (§ 885). Nový občanský zákoník tudíž pro tento případ určuje obdobné užití ustanovení o poměru rodiče a manžela (k rozdílu mezi legislativním termínem „obdobně” a „přiměřeně” viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 6. 2007, sp. zn. 21 Cdo 612/2007). Pro vznik tohoto vztahu je tedy důležitý faktický výkon osobní péče o poručence manželem poručníka. Pokud manžel poručníka fakticky nevykonává společnou péči o poručence (např. proto, že manželé nežijí ve společné domácnosti), žádná práva a povinnosti mu nevznikají.

Práva a povinnosti manžela poručníka

Na manžela poručníka, který se podílí na péči o poručence, se pak dále vztahují povinnosti stanovené v § 690 a § 691, tj. musí připívat na potřeby rodinné domácnosti tak, aby životní úroveň všech členů domácnosti byla srovnatelná. Dále na něj v případě bezdůvodného opuštění domácnosti dopadá povinnost hradit náklady rodinné domácnosti (§ 691).

Právo a povinnost podílet se na výchově a péči o poručence bude mít i ta osoba, se

 
 Nahoru